مجموعه کامل جواب بازی كلماتیک [آپدیت ۷۸۷]

همان طور که میدانید کلماتیک یک بازی حدس کلمه بی‌ نهایت جذاب و اعتیاد آور است، ایده خلاق تمامی جواب های بازی كلماتيک رو برای شما آماده کرده است، امیدوارم مجموعه جواب بازی کلماتیک برای شما عزیزان مفید باشد، همچنین اگر کلمچین بازی می کنید میتوانید به پاسخ های بازی کلمچین بروید، با ما همراه باشید.

جواب بازی كلماتيک برای اندروید

جواب بازي كلماتيک

دوستان عزیز فقط توجه داشته باشید که مجموعه جواب بازی کلماتیک که ما برای شما آماده کرده ایم مخصوص نسخه اندروید این بازی می باشد.

جواب بازی كلماتيک (مرحله ۱ تا ۵۰)

۱- آب، بابا
۲- کم، نمک
۳- نخ، خون
۴- آهو، هوا
۵- لب، بلا، بال
۶- شک، کت، کش، تشک
۷- زر، روز، زور
۸- مچ، چشم
۹- رگ، گرم، مرگ
۱۰- سن، سگ، سنگ
۱۱- آش، آتش
۱۲- رخ، سرخ، خرس
۱۳- شکم، تشک، تمشک
۱۴- سال، فال، سفال
۱۵- رنج، برج، برنج
۱۶- شهر، ریش، شیره، ریشه
۱۷- حرص، حریص، حصیر
۱۸- نی، ننگ، نگین
۱۹- حس، سر، سحر، سری، سیر، سحری
۲۰- دکل، کلید
۲۱- رود، گور، دور، گردو
۲۲- آهن، نگاه، گناه، آهنگ
۲۳- دام، رام، آدم، مادر، مدار، مراد
۲۴- امن، نام، نما، امان
۲۵- ساک، سکان، ساکن
۲۶- نی، نیک، عینک
۲۷- آبی، باز، بازی، زیبا
۲۸- رمز، رزم، مرز، ترمز
۲۹- خط، شک، خشک، خطکش
۳۰- یال، اصل، اصیل، اصلی
۳۱- یار، ریل، ریال
۳۲- چکه، کوه، کوچ، کوچه
۳۳- نیم، نمک، نمکی، کمین
۳۴- آیه، آهن، آهنی
۳۵- رهن، قرن، قهر، نهر، هنر، نقره
۳۶- رخت، ترد، درخت، دختر
۳۷- دم، نم، مد، منش، نمد، دشمن
۳۸- جلو، جدل، جلد، جدول
۳۹- پشه، هوش، پوشه
۴۰- مار، رام، مرگ، گرم، گام، گرما
۴۱- حفظ، حفاظ، حافظ
۴۲- ترش، آتش، تار، شتر، ارتش، تراش
۴۳- شاد، یاد، شادی، شیاد
۴۴- بره، برگ، رگه، گره، برگه، گربه
۴۵- ورز، شور، زور، روش، وزش، ورزش
۴۶- خیر، میخ، مریخ، خمیر
۴۷- کلم، ملک، کله، کلمه، مهلک، ملکه
۴۸- آدم، دام، دما، مداد
۴۹- فک، کف، فن، کند، کنف، دفن، کفن، فندک
۵۰- ترک، فکر، کتف، کفر، تفکر، کفتر

جواب های بازی كلماتيک (مرحله ۵۱ تا ۱۰۰)

۵۱- کاه، اشک، کشو، آهک، شکوه، کوشا، کاهو، هواکش
۵۲- موم، نیم، یمن، مین، مینو، میمون
۵۳- منگ، ننگ، نهنگ، منگنه
۵۴- بیل، زبل، زین، زنبیل
۵۵- امید، امین، ایمن، دامن، دنیا، نماد، دینام، میدان
۵۶- شام، پشم، شوم، ماش، موش، شامپو
۵۷- توان، ساتن، ستون، سونا، وانت، ستوان
۵۸- برق، بره، عرق، عقب، قبر، عقرب، قرعه، عقربه
۵۹- تانک، راکت، رانت، کارت، کتان، کنار، تانکر، کارتن
۶۰- ناف، نفس، وان، وفا، افسون، فانوس
۶۱- خوش، شوخ، شور، گرو، گوش، خروش، خورش، خرگوش
۶۲- دفن، سند، داس، فنا، فاسد، اسفند
۶۳- درنگ، گردن، کرگدن
۶۴- سطل، طلا، نسل، اطلس، سالن، سلطان
۶۵- لابی، باطل، طالبی
۶۶- بهشت، رتبه، رشته، شربت، شهرت، برشته
۶۷- باج، وجب، زوج، بازو، جواب، واجب، جواز، بازجو
۶۸- پاک، پیک، کیان، پیکان
۶۹- اسب، بنا، جان، جنس، ناب، نجس، جناب، سنجاب
۷۰- سمند، مدرس، مردن، سمندر
۷۱- جسم، سمج، سهم، مجسمه
۷۲- شورا، واشر، مشاور
۷۳- آبی، اسب، یاس، سیب، آسیب، آسیاب
۷۴- سال، لاک، تاس، ساکت، کاست، کلاس، کسالت، اسکلت
۷۵- دام، دما، آدم، مداد، امداد، داماد
۷۶- خطر، رها، آخر، راه، خطا، خاطره
۷۷- میل، ملی، مدل، دیلم، پلید، دیپلم
۷۸- تایر، گاری، گیرا، گیتار
۷۹- بدنه، برده، دنبه، بندر، بنده، نبرد، نرده، برنده
۸۰- دود، دوش، شوک، دوک، کشو، کدو، کود، دودکش
۸۱- شتر، تره، فرش، رشته، شهرت، فرشته
۸۲- تور، اتو، بور، باور، ابرو، باروت
۸۳- چاق، چاه، طاق، طاقچه
۸۴- تیر، لیف، فیل، لیتر، رتیل، فیلتر
۸۵- اسکی، ایست، ساکت، یکتا، تاکسی، اسکیت
۸۶- پره، چاه، رها، پاچه، پاره، چاره، پارچ، پارچه
۸۷- دوره، رنده، روده، نرده، روند، وردنه
۸۸- جمع، عمو، نوع، موج، نجوم، معجون
۸۹- ادب، اشک، باک، کبد، آبکش، بادکش
۹۰- تماس، ماست، تمساح، مساحت
۹۱- تاج، جام، حجم، حاجت، حجامت، محتاج
۹۲- مرگ، خرس، سرخ، مگس، رسم، خرمگس
۹۳- چکه، خوک، کوچ، کوه، کوچه، خوکچه
۹۴- ابرو، انبر، نوار، بانو، بوران، روبان
۹۵- اسیر، ایست، راست، تایر، تراس، سیرت، سیار، ریاست
۹۶- شاه، اشعه، شایع، شیعه، عیاش، شایعه
۹۷- تیم، ستم، مست، سیم، سمت، سستی، مستی، سیستم
۹۸- پری، پیر، ریش، شور، پیرو، رویش، یورش، شیپور
۹۹- صدا، قصد، قاصد، قاصدک
۱۰۰- پریز، روزی، زیور، وزیر، پیروز، پرویز

پاسخ بازی كلماتيک (مرحله ۱۰۱ تا ۱۵۰)

۱۰۱- اجین، جانی، جوان، جویا، ناجی، جوانی
۱۰۲- شنا، شام، نیش، میش، مینا، مانی، منشی، ایمن، ماشین، نمایش
۱۰۳- تیر، تیغ، غیر، غیرت، تغییر، غیرتی
۱۰۴- گاو، گور، نور، نوار، واگن، انگور
۱۰۵- پلک، پلو، پوک، سکو، سوپ، پولک، لوکس، کپسول
۱۰۶- آلو، مال، وام، وال، لبو، مبل، بال، آلبوم
۱۰۷- برکت، تبرک، کتبی، تبریک، ترکیب، کبریت
۱۰۸- جارو، جوهر، رواج، هاجر، وراج، جواهر
۱۰۹- باغ، چاه، بچه، باغچه
۱۱۰- اردو، یاور، دریا، ویار، رویا، راوی، دوری، داوری، دیوار، رادیو
۱۱۱- آزاد، زیاد، ایزد، آزادی
۱۱۲- جشن، جنگ، گنج، گنجشک
۱۱۳- شیک، خشک، شیخ، خشکی، خطکش، خطکشی
۱۱۴- رنگ، ریگ، ننگ، نگین، رنگین، نیرنگ
۱۱۵- شنوا، شیون، شیوا، یواش، ناشی، آویشن
۱۱۶- ابرو، باور، جارو، جواب، واجب، جوراب
۱۱۷- رهن، نهر، هار، آهن، رانت، تنها، ترانه، تهران
۱۱۸- حرم، رحم، مهر، هرم، محل، محله، حمله، مرحله
۱۱۹- راسو، رسوا، سوار، روستا
۱۲۰- امن، بام، نما، نام، بنا، ماه، انبه، بهمن، نامه، بهنام
۱۲۱- پتو، پسر، توپ، سوپ، پست، تور، پرتو، پوست، ترسو، پرستو
۱۲۲- دامن، زمان، نادم، نماد، نماز، نامزد
۱۲۳- سود، عدس، عمو، عمود، موعد، مسعود
۱۲۴- آغل، شال، شغل، شاغل، شغال، آشغال
۱۲۵- شرم، شمش، میش، شمشیر
۱۲۶- چرخ، چنگ، خنگ، رنگ، نرخ، خرچنگ
۱۲۷- قند، نان، نقد، ندا، قناد، قندان
۱۲۸- متن، مات، منت، تمنا، توان، وانت، تومان، مانتو
۱۲۹- الک، تشک، تاک، شال، کال، لاک، تلاش، شکلات
۱۳۰- ریگ، گیس، یار، سیر، یاس، اسیر، سیار، گاری، گیرا، سیگار
۱۳۱- نیش، ناشی، نشاط، شیطان
۱۳۲- برادر، دربار، بردار
۱۳۳- گاو، گدا، گلو، گود، لگد، آلو، الگو، گودال
۱۳۴- شاه، شنا، آهن، آیه، نیش، شانه، ناشی، شاهین
۱۳۵- ابری، بیات، تایر، باتری
۱۳۶- شورا، لواش، واشر، شلوار
۱۳۷- عادت، عادل، تعادل، عدالت
۱۳۸- اخم، خام، خشم، خوش، شاخ، شام، شخم، موش، اخمو، خاموش
۱۳۹- پرز، روز، ارز، راز، پارو، پروا، آرزو، پرواز
۱۴۰- تاپ، پتو، توپ، قوت، وقت، پاتوق
۱۴۱- ایده، دانه، دایه، دنیا، نهاد، هادی، ناهید، آینده
۱۴۲- کاهی، کیان، کینه، آکنه، کنایه، کیهان
۱۴۳- خنگ، خون، سخن، سنگ، سوگ، سخنگو
۱۴۴- خشت، شخص، شیخ، شخصی، تشخیص، شخصیت
۱۴۵- لنت، نسل، سطل، سنت، تسلط، سلطنت
۱۴۶- علم، ملت، عمل، علت، املت، عالم، عامل، علامت
۱۴۷- عکس، سرو، سکو، کور، عروس، عروسک
۱۴۸- بیت، بیل، تیغ، غیب، لغت، بلیت، غیبت، تبلیغ
۱۴۹- درک، دره، رشد، شکر، شهد، کره، شهرک، درشکه
۱۵۰- تلخ، تلف، لخت، ختم، مفت، ملخ، تخلف، مختلف

جواب بازی كلماتيک (مرحله ۱۵۱ تا ۲۰۰)

۱۵۱- ببر، چرب، چسب، برس، سرب، برچسب
۱۵۲- جاری، ناجی، نجار، آرنج، انجیر، جریان
۱۵۳- اهل، عقل، قله، عاقل، قلعه، علاقه
۱۵۴- شیار، گاری، گیرا، گرایش
۱۵۵- پست، پیچ، چیپس، پستچی
۱۵۶- تار، تیر، ترش، شتر، آتش، ارتش، آشتی، ترشی، تراش، ارتشی
۱۵۷- سیم، تیم، مست، قسمت، قیمت، تقسیم
۱۵۸- آبی، خبر، خار، آخر، خیر، ابر، بخار، خراب، خیار، بخاری
۱۵۹- امین، سیما، مینا، ایمن، نسیم، سیمان، سینما، یاسمن
۱۶۰- راست، تراس، ساخت، آخرت، خسارت، استخر
۱۶۱- اسیر، افسر، سیار، سفیر، فارس، فارسی
۱۶۲- آذر، رخش، شاخ، خار، خراش، آذرخش
۱۶۳- درام، مادر، مدار، مراد، مربا، مرداب
۱۶۴- چال، چای، خال، خالی، خیال، یخچال
۱۶۵- پره، پهن، رنج، رهن، نهر، هنر، پنجه، پنجره
۱۶۶- باج، جذب، باجه، جذاب، جذبه، جاذبه
۱۶۷- اسب، وبا، باک، سبک، ساک، سکو، بوس، کاسب، واکس، کابوس
۱۶۸- آزار، بارز، بازار، ابزار
۱۶۹- گاز، یال، لیگ، لیز، زگیل، ازگیل
۱۷۰- فوت، نفت، نوع، نفع، تنوع، عفونت
۱۷۱- بنا، ناب، آبان، انار، انبر، برنا، انبار، باران
۱۷۲- تنگ، شنا، آتش، انگشت
۱۷۳- امت، اتم، مات، مته، ماه، همت، تابه، تباه، همتا، مهتاب
۱۷۴- سنت، سیب، بیت، نسبت، بیست، تنیس، سنتی، بستنی
۱۷۵- رواج، جوان، نجار، روان، وراج، آرنج، جارو، جانور
۱۷۶- بچه، بره، چتر، چرب، چرت، تره، رتبه، تربچه
۱۷۷- خزه، دهن، هند، خنده، زنده، خزنده
۱۷۸- جاری، اجیر، جراح، حراج، رایج، حاجی، جراحی، حراجی
۱۷۹- تولد، دولت، تولید، دولتی
۱۸۰- ایده، پایه، پیدا، دایه، هادی، پیاده
۱۸۱- آهن، پشه، پهن، شاه، پناه، پهنا، شانه، پاشنه
۱۸۲- پلک، پلو، پوک، پول، پولک، کیلو، وکیل، پولکی
۱۸۳- فال، لال، فلفل، فلافل
۱۸۴- پدر، پند، پهن، دره، هنر، رهن، پرده، رنده، نرده، پرنده
۱۸۵- مایه، مهیا، بیمه، ماهی، مهیب، بامیه
۱۸۶- ناو، ایل، آلو، وان، یال، وال، لیوان، وانیل
۱۸۷- دین، صید، صندل، صندلی
۱۸۸- روان، روشن، شنوا، شورا، ناشر، نوار، واشر، شناور
۱۸۹- الک، بال، کال، لاک، ناب، بانک، کابل، بالکن
۱۹۰- پاتک، پارک، پاکت، پارکت
۱۹۱- افت، صاف، صدا، صدف، صفت، تصادف
۱۹۲- امور، راسو، رسوا، سرما، سمور، سماور
۱۹۳- رگه، رنگ، رهن، سنگ، نهر، گره، سنگر، نرگس، سرهنگ، گرسنه
۱۹۴- ارز، اسب، راز، زبر، ساز، سبز، سرب، سراب، بازرس، سرباز
۱۹۵- اصل، حال، صلح، حاصل، صالح، اصلاح
۱۹۶- بیکار، باریک، رکابی
۱۹۷- تراس، راست، راسته، ستاره
۱۹۸- قوز، زین، قوی، وزن، یوز، قزوین
۱۹۹- عضو، عوض، وضع، تعویض، وضعیت، عضویت
۲۰۰- دنیا، ادبی، ادیب، بیان، بینا، دیبا، نایب، بنیاد

پاسخ های بازی كلماتيک (مرحله ۲۰۱ تا ۲۵۰)

۲۰۱- گدا، رشد، شاد، گرد، ارشد، شگرد، گارد، گردش، گشاد، شاگرد
۲۰۲- شهر، شور، روش، مهر، رشوه، شوره، شوهر، مشهور
۲۰۳- هوا، آهو، اهلی، لایه، هالو، ویلا، الویه، هیولا
۲۰۴- ترم، تور، متر، ورم، تورم، مترو، مروت، موتور
۲۰۵- پیر، پری، پنیر، پیرو، نیرو، پروین
۲۰۶- قالب، قالی، قلاب، لایق، قلابی، بقالی
۲۰۷- بره، ریه، غرب، غیب، غریب، غریبه
۲۰۸- خرس، خار، سرخ، آخر، خاور، خروس، سوار، سوراخ
۲۰۹- ترس، سنت، سوت، نور، ترسو، تنور، ستون، سنتور
۲۱۰- اصل، اهل، صاف، فصل، فال، فاصله
۲۱۱- وفا، فوت، اتو، آفت، افق، وقت، توقف، وفات، تقوا، توافق
۲۱۲- کاخ، خوک، کار، کور، خاک، خوراک
۲۱۳- موز، ناز، نام، وزن، زانو، زمان، نماز، آزمون
۲۱۴- الک، اهل، کال، کاه، گله، لاک، آهک، کلاه، هلاک، کاهگل
۲۱۵- تراز، آرزو، ترازو، وزارت
۲۱۶- گاو، گوی، گونی، واگن، یوگا، گونیا
۲۱۷- بشر، ریش، شیب، شرم، مربی، امیر، شراب، شیار، مربا، بیمار، مباشر، ابریشم
۲۱۸- شیر، ریش، نشر، نیش، شیرین، شیرینی
۲۱۹- آجر، جان، کاج، کار، رنج، آرنج، نجار، کنار، نارنج، نارنجک
۲۲۰- شتر، ترش، شرم، ترم، متر، مشت، مرغ، شترمرغ
۲۲۱- بال، فال، وال، لبو، وفا، بوفالو
۲۲۲- باد، کبک، کبد، کند، اندک، بانک، دکان، بادکنک
۲۲۳- شمع، شوق، شوم، عشق، عمق، عمه، مشوق، موقع، معشوق، معشوقه
۲۲۴- پاپ، پیپ، پویا، نوپا، پیانو، پاپیون
۲۲۵- فنا، نفس، جنس، جان، ناف، نجس، اسفنج، اسفناج
۲۲۶- ترس، درس، دست، دیر، سرد، درست، رسید، سیرت، تدریس، تردستی
۲۲۷- جنین، نشان، ناجی، ناشی، نشانی، جانشین
۲۲۸- تخیل، قاتل، خیال، خلقت، خلاق، خالی، خالق، قالی، لایق، اقلیت، لیاقت، خلاقیت
۲۲۹- بخش، شاخ، شفا، فاش، بخشش، خفاش، خشاب، شفابخش
۲۳۰- تیم، میت، یتیم، تصمیم، صمیمی، صمیمیت
۲۳۱- آفت، بته، بها، تباه، تابه، بافت، آفتاب، آفتابه
۲۳۲- نوع، نوک، تنبک، تنوع، نوبت، عنکبوت
۲۳۳- ورزش، زیور، روزی، پیرو، پوزش، وزیر، پیروز، پرویز، شیپور، زیرپوش
۲۳۴- آلو، بلا، لال، لولا، بلال، آلبالو
۲۳۵- پله، هلو، لپه، هوا، پناه، پهلو، لانه، پونه، ناله، نهال، نوپا، هالو، هاون، پالون، پهلوان
۲۳۶- لگن، یال، ریل، رنگ، انگل، ریال، گاری، گران، لنگر، گلنار، گریان، نارگیل
۲۳۷- مرغ، غیب، غرب، یار، مار، باغ، مغرب، مربی، مربا، غبار، بیمار، مرغابی
۲۳۸- چاق، مال، قلق، ماچ، قلم، چماق، چلاق، قلچماق
۲۳۹- ریسک، سیرک، کرسی، کسری، مسری، رسمی، کمیسر، کریسمس
۲۴۰- ابر، برگ، ناب، یار، بانگ، بیان، بینا، گاری، نایب، یگان، بریان، گرانی، گریان، آبگیر، گریبان
۲۴۱- تنگ، گوی، نیت، گونی، گیتی، گیوتین
۲۴۲- لنت، بیل، بال، یال، بلیت، بیات، تنبل، لابی، نبات، تبانی، لاتین، لبنیات
۲۴۳- پری، پیچ، پیر، چای، چرم، مار، چاپ، پرچم، پیام، مارپیچ
۲۴۴- برگ، بره، رگه، گره، مرگ، مهر، برگه، رهبر، گربه، همبرگر
۲۴۵- اسم، ماه، هما، یاس، سایه، سهام، سیاه، سیما، ماهی، مهیا، سهمیه، همسایه
۲۴۶- سینی، نسیم، میان، آیین، سیمان، یاسمن، سیمین، یاسمین
۲۴۷- تاس، سنت، آبان، ساتن، نسبت، استان، تابان، تناسب، آبستن، باستان
۲۴۸- حمل، محل، ملت، املت، تحمل، حالت، حامل، حمال، محال، مالت، حملات، احتمال
۲۴۹- اخم، خام، زخم، مزه، میخ، میز، خامه، خیام، خیمه، زخمی، هیزم، خمیازه
۲۵۰- دین، دیه، دیو، دنیا، دهان، نوید، ایده، آینده، دیوان، اندوه، ادویه، دیوانه

جواب بازی كلماتيک (مرحله ۲۵۱ تا ۳۰۰)

۲۵۱- جسم، جام، جان، جسد، جنس، نجس، داس، دنج، جامد، دامن، سنجد، مسجد، نماد، سمند، دماسنج
۲۵۲- موازی، میرزا، واریز، امروزی
۲۵۳- عیب، عصا، نصب، عناب، عصبی، عاصی، نایب، صنایع، عصیان، عصبانی
۲۵۴- پدر، پند، رود، نور، پودر، پرده، دوره، رنده، روده، نرده، پوره، پونه، پرنده، وردنه، پرونده
۲۵۵- سطر، وسط، هوس، راه، راسو، رسوا، سوره، ساطور، واسطه، اسطوره
۲۵۶- متر، مدل، مرد، دریل، دلیر، دیلم، رتیل، ریمل، لیتر، مدیر، مرید، تردمیل
۲۵۷- تند، سبد، سند، دست، نبات، نسبت، تناسب، دبستان
۲۵۸- برکت، برکه، بهار، تابه، تباه، تبرک، راکت، رتبه، رکاب، کارت، کتاب، ترکه، کهربا، هکتار، تبهکار
۲۵۹- مرغ، نرم، رمان، انار، آمار، آرام، آرمان، ارمغان
۲۶۰- مفت، مات، رسم، سفر، تراس، راست، ماست، تماس، سرما، مفسر، سفارت، مسافت، مسافر، مسافرت، اتمسفر
۲۶۱- ذهن، ذوق، قوه، وزن، قوز، نوه، وزنه، ذوزنقه
۲۶۲- سیل، کال، کسل، یاس، استیل، اسکلت، کلاس، ساکت، ایست، اسکیت، کسالت، کاستی، تاکسی، کلیسا، لاستیک
۲۶۳- یال، اشک، تشک، شال، شکل، شیک، کیش، تلاش، شاکی، شلیک، کشتی، آشتی، شکایت، شیلات، شکلاتی
۲۶۴- ریگ، سیر، گره، گیس، اسیر، سایه، سیاه، گریه، گیاه، گیره، آگهی، گاری، سیاره، سیگار، سیاهرگ
۲۶۵- خدا، کاخ، خاک، اردک، اردو، خاور، دارو، داور، کاور، کادو، خوراک، خودکار
۲۶۶- آخر، شتر، پخش، تاپ، شاخ، خشت، رخت، خار، ترش، تراش، آخرت، خراش، ارتش، پرخاش، خارپشت
۲۶۷- تیم، ستم، سطل، سیل، سیم، مست، ملت، ملی، لمس، تسلط، طلسم، لیست، مسلط، تسلیم، مستطیل
۲۶۸- اسم، سال، نام، مسن، نسل، سلام، سالن، سالم، مماس، مسلمان
۲۶۹- قامت، توقف، مقوا، وفات، موقت، موفق، توافق، مافوق، موافق، موافقت
۲۷۰- رشد، خوش، خیر، دوش، دیو، شوخ، شور، خروش، خورش، شوید، شوخی، رشید، دوری، درویش، خورشید
۲۷۱- ببر، ابر، یار، رباب، برابر، بربری، باربری، برابری
۲۷۲- گاز، بازی، بارز، بزرگ، زیبا، گراز، بیزار، بازیگر
۲۷۳- بید، ادب، باد، بینا، ادیب، بیان، دنیا، ژیان، نژاد، بنیاد، دژبان، دژبانی
۲۷۴- چاک، چکه، چمن، کما، نمک، چکمه، کمان، مکان، نامه، کمانچه
۲۷۵- وام، مار، اسم، رسم، سمور، سرما، راسو، سماور، سمسار، سوسمار
۲۷۶- پلک، تپل، پتک، پاک، پاکت، پلاک، تلاش، کاشت، شکلات، لاکپشت
۲۷۷- جگر، گاو، گدا، گور، دارو، جارو، جادو، گارد، داور، رواج، گردو، جادوگر
۲۷۸- چاه، ماه، هما، چای، هیچ، مایه، مهیا، ماهیچه
۲۷۹- شوخ، لوح، خوش، حال، وال، خال، شاخ، حلوا، لواش، خوشحال
۲۸۰- جنگ، رنج، رنگ، جان، جوان، آرنج، جانور، نجار، انگور، جنگاور
۲۸۱- جیب، زین، لجن، لنج، لیز، نجیب، زنبیل، زنجبیل
۲۸۲- امر، کلم، کمر، ملک، کرم، رمال، کالا، کامل، کلام، کمال، مالک، مکار، آرام، آمار، کارامل
۲۸۳- دنگ، دیگ، دین، گند، گوی، گونه، گونی، گیوه، نوید، گوینده
۲۸۴- قتل، قاب، قلب، آقا، اتاق، بقال، تقلب، قالب، قلاب، قاتل، تالاب، باتلاق
۲۸۵- بارز، بهار، ماهر، مربا، مزار، مهار، مبارز، مبارزه
۲۸۶- بته، برج، بهت، تبر، ترس، تره، بستر، بسته، رتبه، هجرت، تجربه، برجسته
۲۸۷- جدا، زود، زوج، جواز، جادو، آواز، آزاد، ازدواج
۲۸۸- ژست، پری، پیت، تیپ، سپر، سیر، پسر، سیرت، سرتیپ، پرستیژ
۲۸۹- فال، هدف، هلو، وفا، آهو، آلو، هالو، آلوده، فولاد، فالوده
۲۹۰- اره، رهن، صرع، عصا، عصر، هنر، نعره، عنصر، عصاره، عصرانه
۲۹۱- همت، تیم، مته، بته، ماه، مات، بیات، بیمه، تابه، تباه، ماهی، اهمیت، بامیه، مهتاب، مهتابی
۲۹۲- دفن، سند، سنگ، سود، سوگ، نفس، سوگند، گوسفند
۲۹۳- نیم، شوم، منش، موش، میش، نیش، نوه، هوش، شیوه، شیون، منشی، میهن، میوه، مینو، شومینه
۲۹۴- ریشه، شهره، شیره، مهره، شهریه، شیهه، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری
۲۹۵- کور، کود، کدو، باد، باک، آرد، ابرو، دارو، کبود، رکاب، کادو، باور، داور، بارکد، دارکوب
۲۹۶- نما، قرن، رقم، قهر، رمق، مهر، قران، قاره، نمره، قرمه، قمار، مناره، نقره، منقار، قهرمان
۲۹۷- رزم، رسم، رمز، ریز، نرم، نسیم، مسیر، زمین، زرین، رسمی، رزمی، سرزمین
۲۹۸- ابهت، بهشت، تابش، تابه، تباه، شتاب، شهاب، شباهت، تشابه، اشتباه
۲۹۹- تار، تاس، سنت، ترس، راکت، تانک، ساکت، سکان، ساکن، کارت، کتان، تانکر، کارتن، کنسرت، ترسناک
۳۰۰- باتری، باریک، تاریک، تبریک، ترکیب، کبریت، کتیرا، باکتری

جواب های بازی كلماتيک (مرحله ۳۰۱ تا ۳۵۰)

۳۰۱- سهم، ریه، مهر، یار، راه، اسیر، سایه، سهام، سیاه، ماهر، مسیر، هراس، همسر، سیاره، سرمایه
۳۰۲- داس، یاس، اسید، آسیا، سفید، فاسد، فساد، آفساید
۳۰۳- دین، مزد، ناز، میز، امید، ایمن، دامن، زمان، زیان، یزدان، نامزد، میزان، میدان، دینام، نامزدی
۳۰۴- دیدار، دیوار، رادیو، رویداد
۳۰۵- اخم، خام، ملخ، خال، رمال، خمار، خرما، خاور، اخمو، خرمالو
۳۰۶- داس، سند، ندا، تند، دانا، آسان، استاد، استان، سادات، داستان
۳۰۷- صاف، صفر، نفر، فنا، فنر، ناف، نصف، صفرا، صراف، انار، انصاف، انصراف
۳۰۸- بال، آبی، قاب، قلب، لقب، یال، بیل، بلا، قالی، قلاب، لایق، قالب، بقالی، قلابی، باقالی
۳۰۹- شنا، نیش، آیین، پایین، نیایش، پیشانی
۳۱۰- بنا، نیک، تاک، باک، بانک، نبات، بیان، بینا، تانک، تنبک، کتاب، یکتا، آنتیک، کابین، کابینت
۳۱۱- شمع، دعا، شاد، ندا، آدم، مانع، معدن، دشمن، دانش، دامن، دشنام، شمعدان
۳۱۲- صاف، صدا، صدف، صفت، یاد، صید، صافی، صیاد، تصادف، تصادفی
۳۱۳- زهر، روز، زره، روزه، زیره، فوری، وزیر، فیروزه
۳۱۴- چرخ، چرب، خبر، نرخ، چربی، خبرچین
۳۱۵- کفن، کنه، ناف، نفس، سکه، آهن، آهک، ساکن، سکان، کافه، کاسه، نسکافه
۳۱۶- قلب، مبل، قله، ماه، قلم، مال، قاب، قبله، لقمه، بقال، قلاب، مقابل، مقاله، ملاقه، قابلمه
۳۱۷- آهو، وام، بام، میوه، بیمه، بیوه، ماهی، مایو، بامیه، آبمیوه
۳۱۸- گران، ارتش، رانش، نگرش، انگشت، شناگر، نگارش، انگشتر
۳۱۹- مرد، بدن، کمر، بند، کمد، نمک، کرم، بندر، مدرک، مرکب، مدرن، نبرد، منبر، کربن، کمربند
۳۲۰- دام، آدم، یاد، امید، پماد، پیام، پیدا، دایی، مادی، دمپایی
۳۲۱- وال، لبو، لیز، بیل، باز، بازو، زالو، زیبا، بازی، لوزی، آویز، ویزا، ویلا، لوبیا، زولبیا
۳۲۲- پول، لوس، سوپ، پلک، پلو، پوک، تپل، پتک، پتو، توپ، سوت، پوست، پولک، توکل، سکوت، لوکس، کپسول، تلسکوپ
۳۲۳- جان، نجس، جنس، کاج، ساکن، سکان، سنجاق، سنجاقک
۳۲۴- فوت، وفا، تاول، سفال، سوال، فلوت، وفات، فوتسال
۳۲۵- گاو، موش، گام، میش، گوش، شیوا، گوشی، یوگا، میگو، گویش، یواش، گاومیش
۳۲۶- یاس، تاپ، پاس، پست، تاس، سال، پیت، سیل، ایست، پالت، پلیس، پیست، لیست، استیل، پاستیل
۳۲۷- یاد، چای، دیر، دین، چادر، چنار، دنیا، درنا، دریا، نادر، دینار، دارچین
۳۲۸- زنگ، گله، گلو، لگن، هلو، نوه، گوزن، گونه، لنگه، لوزه، وزنه، زنگوله
۳۲۹- جان، جنس، نفس، نان، ناف، اسفنج، فنجان، فسنجان
۳۳۰- باغ، زاغ، غاز، ابله، زاغه، غزال، بالغ، زغال، زباله، بزغاله
۳۳۱- تکه، کار، کره، تره، تار، کاه، ترکه، راکت، کاتر، کارت، هکتار، کاراته
۳۳۲- اشک، کشک، کاه، شاه، شنا، کنه، شانه، شکاک، کاهش، آکنه، اشکنه، کهکشان
۳۳۳- تاجر، اهرم، هجرت، همتا، ماهر، هاجر، ترجم، اجرت، تهاجم، مهاجر، مهارت، مهاجرت
۳۳۴- عمر، ترش، شرم، شعر، شمع، آتش، مشت، ارتش، شاعر، شعار، عمارت، معاشرت
۳۳۵- داغ، راه، دوغ، غده، غار، دروغ، روده، غوره، دارو، داروغه
۳۳۶- ماه، بره، مهر، نام، نرم، هنر، انبر، بهمن، رمان، مربا، نامه، نمره، انبه، بهار، مناره، برهان، برنامه، مهربان
۳۳۷- آلو، لبو، مبل، لیمو، مایو، ویلا، لوبیا، آلبوم، آبلیمو، موبایل
۳۳۸- آبی، بچه، هیچ، چاه، چای، بازی، زیبا، بازیچه
۳۳۹- ادب، بدن، باد، باز، بند، ناز، ندا، باند، زبان، بناب، بادبزن، بندباز
۳۴۰- ساک، سمی، یاس، اسم، سیم، اسکی، سویا، ماسک، واکس، مساوی، مسواک، اسکیمو
۳۴۱- تیرک، تایر، کارت، کافی، کفتر، یکتا، کفتار، تاریک، کتیرا، ترافیک
۳۴۲- تشک، شکر، آتش، اشک، تانک، ترکش، تشکر، شرکت، شکار، کتان، ناشر، کارتن، تانکر، کشتار، تراکنش
۳۴۳- اخم، خام، رام، رها، مهر، اره، پره، پاره، خامه، خرما، خمار، خمپاره
۳۴۴- تاس، ساز، سنت، متن، ناز، سمت، متن، تماس، زمان، ماست، نماز، زمستان
۳۴۵- اسب، بها، ساق، سهم، قسم، قاب، ماه، ساقه، سماق، سهام، سابقه، مسابقه
۳۴۶- بدل، گلو، بند، بلد، گند، گود، لبو، لگد، بلند، گنبد، بلندگو، گلوبند
۳۴۷- کار، درک، فکر، کفر، آرد، اردک، دارا، کافر، فردا، فداکار
۳۴۸- دیه، زود، شهد، دوش، هوش، شهید، شوید، شیوه، یهود، دوشیزه
۳۴۹- کار، خاک، خرس، رخت، سرخ، کاخ، سخت، کاست، ساکت، راکت، سرخک، کارت، استخر، خسارت، خاکستر
۳۵۰- سیم، قسم، سمی، قوس، قوم، قوی، مقوی، موسیقی

جواب بازی كلماتيک (مرحله ۳۵۱ تا ۴۰۰)

۳۵۱- باج، قاب، جان، بقا، جنب، اجاق، آبان، نقاب، جناب، باجناق
۳۵۲- بدن، بند، بید، دور، دیو، رود، دین، نور، بندر، دبیر، نبرد، نوید، نیرو، بیرون، دوربین
۳۵۳- ارز، روز، راز، زرد، زود، هوا، آهو، دره، اردو، داور، دوره، روزه، آرزو، آزرده، دروازه
۳۵۴- اسب، ابر، بار، راز، رای، ریز، ساز، یاس، سبز، سرب، سیب، سیر، بازی، سبزی، آسیب، اسیر، بازرس، بیزار، سرباز، بازرسی، سربازی
۳۵۵- روی، ریگ، گلو، ریل، لیگ، یورو، گوریل، ویرگول
۳۵۶- آبی، بید، ادب، باد، یاد، بیات، ادیب، ادبی، دیبا، آداب، آباد، ابتدا، دیابت، آبادی، ادبیات
۳۵۷- باک، اتو، تنبک، بانک، بانو، تانک، توان، کتاب، نبات، نوبت، وانت، تنباکو
۳۵۸- آدم، درک، کمد، نام، کمر، نمک، اردک، دامن، دکان، کمان، مادر، مدرک، مدرن، نادر، مکار، درمان، نامرد، کارمند
۳۵۹- سبب، آبی، اسب، سیب، یاس، بابا، آسیا، آسیب، اسباب، آسیاب
۳۶۰- جشن، رنج، جیر، شرط، ریش، نیش، شرجی، شرطی، شطرنج، شطرنجی
۳۶۱- ریش، پرش، پشت، پیر، تپش، ترش، تیر، شتر، پری، پشتی، ترشی، شریف، شیفت، تشریف، پیشرفت
۳۶۲- پشت، تاپ، تپش، تیز، زشت، زیپ، آتش، پشتی، پیاز، زشتی، آشپز، آشتی، آشپزی، پیتزا، پیشتاز
۳۶۳- رای، ریا، ریگ، کار، یار، کیف، فکری، کافر، گاری، کافی، کفگیر، گرافیک
۳۶۴- زین، میز، ناز، نام، ایمن، بینا، بازی، زمان، زبان، زمین، زیان، نیاز، میزان، آنزیم، میزبان
۳۶۵- رقم، شعر، عشق، مرغ، مشق، عمر، عمق، غرق، مشرق، مرغعشق
۳۶۶- رنگ، کور، گور، گاو، نور، روان، گران، نوکر، نوار، انگور، کوران، گورکن
۳۶۷- یاد، ادب، باد، بید، دزد، ادبی، ایزد، زیاد، زیبا، بازی، دزدی، بازدید
۳۶۸- ستم، تاس، سال، لمس، مست، ملت، املت، تماس، سالم، سلام، ماست، اسلام، الماس، سلامت، التماس
۳۶۹- اسم، سیر، کرم، مار، یاس، اسکی، اسیر، امیر، رسمی، ریسک، سرما، سیرک، کرسی، اکسیر، سرامیک
۳۷۰- خاک، کیش، خشک، شاخ، کاخ، شیخ، شکر، خراش، خیار، شاکی، شریک، شکار، شیار، کاشی، خاکشیر
۳۷۱- هوس، گاو، آهو، سال، گله، لوس، گلو، هلو، سوال، هالو، الگو، گوساله
۳۷۲- کلک، سکه، کال، کله، کاسه، کاکل، کلاس، کلاه، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه
۳۷۳- کره، بره، کار، دره، برده، برکه، رکاب، بهار، کهربا، براده، باکره، بدهکار
۳۷۴- چدن، خون، دین، چین، دیو، نخود، خونی، نوید، نخودی، نخودچی
۳۷۵- امن، نما، نیم، مین، مینا، نماز، میان، زمان، امین، ایمان، میزان، زایمان
۳۷۶- اره، رها، نوه، آهو، هنر، پاره، پارو، پناه، پوره، پونه، روان، هاون، روانه، پهناور، پروانه
۳۷۷- امر، حنا، حرم، نرم، مار، حرام، حمام، رمان، مرام، محرم، مراحم، نامحرم
۳۷۸- دقت، صدا، قصد، آقا، قاصد، اتاق، صداقت، اقتصاد
۳۷۹- پند، دیگ، دیو، گوی، گود، گونی، نوید، پوند، پیوند، دوپینگ
۳۸۰- امت، قوا، قوم، وام، وقت، تمام، قامت، مقام، مقوا، مقاوم، ماموت، مقاومت
۳۸۱- اتم، جسم، تاج، جام، ترس، جرم، ستم، تاجر، تجسم، تماس، رستم، ماست، سماجت، جسارت، مستاجر
۳۸۲- شال، هلو، شاه، آیه، هوش، اهلی، شاهی، شیوا، لاشه، لواش، ویلا، شیوه، الویه، هیولا، شوالیه
۳۸۳- مادر، دوام، روان، رمان، مواد، نوار، درمان، دوران، نامرد، نمودار
۳۸۴- پشم، پلو، پول، شال، شام، موش، وام، شامل، شمال، لامپ، لواش، پوشال، شامپو، آمپول، پشمالو
۳۸۵- لغت، تاپ، تپل، غار، لاغر، غلات، غارت، پرتغال
۳۸۶- ابر، اسب، سیب، سرب، یاری، ابری، اسیر، سراب، سیار، آسیب، سیراب، سیرابی
۳۸۷- درز، زرد، روز، ارز، آرد، راز، زود، وال، دلار، دراز، زالو، لودر، آرزو، دلاور، زردالو
۳۸۸- ستم، سمی، قسم، سیم، مست، قسمت، قیمت، مقیم، تقسیم، مستقیم
۳۸۹- آهو، باغ، غرب، بره، غار، ابرو، بهار، غبار، غروب، غوره، روباه، آبغوره
۳۹۰- تیز، نیت، وزن، زینت، تزیین، زیتون، ویزیت، زیتونی
۳۹۱- فکر، کتف، کفر، وفا، فوت، راکت، کارت، کاتر، کافر، کاور، کفتر، تکاور، کافور، کفتار، فاکتور
۳۹۲- اتو، آفت، فال، بال، فوت، لبو، بافت، تاول، فلوت، وفات، تابلو، فوتبال
۳۹۳- پاس، پوچ، چاپ، چال، سوپ، وال، لوس، سوال، چپاول، چاپلوس
۳۹۴- رها، آهن، پهن، ران، آیه، پیر، هنر، یار، ریه، پاره، پایه، پناه، پنیر، پینه، پیراهن
۳۹۵- بال، ابر، الک، بار، ربط، طبل، طلا، طلب، کال، لاک، باطل، رابط، رکاب، کابل، طلبکار
۳۹۶- بوم، بوق، قلب، نقل، قلم، مبل، قول، قوم، لقب، قبول، منقل، بوقلمون
۳۹۷- چای، داس، دیس، سند، سود، اسید، دنیا، سواد، سونا، سویا، دیوان، ساندویچ
۳۹۸- دیس، دین، سود، دیه، سند، یهود، نسیه، نوید، سینه، نویسنده
۳۹۹- ترش، تور، تیر، روش، ریش، ریل، شتر، شرم، موش، شوت، مشت، شور، ترشی، رتیل، ریمل، لیتر، مترو، لیمو، مشورت، مشتری، لیموترش
۴۰۰- نوه، هوا، آهن، دانه، دهان، نهاد، هاون، اندوه، دهانه، هندوانه

جواب بازی كلماتيک (مرحله ۴۰۱ تا ۴۵۰)

۴۰۱- پلک، پلو، پوک، پول، روش، شکر، کشو، کور، شکل، شور، شوک، پزشک، پوزش، لرزش، روکش، زرشک، کشور، کولر، پوشک، ورزش، زرشکپلو
۴۰۲- آوا، ماه، هوا، آهو، آیه، پایه، ماهی، پویا، میوه، پیام، مایو، هواپیما
۴۰۳- اتو، تاک، تند، دوک، کدو، کود، نوک، توان، دکان، کادو، کندو، وانت، تانک، کودتا، تکواندو
۴۰۴- آلو، بیل، اتم، مات، مبل، ملت، بوم، بلیت، تاول، لیمو، مایو، تابلو، لوبیا، ولایت، آلبوم، آبلیمو، موبایل، اتومبیل
۴۰۵- دین، بدل، بدن، بند، چرب، بیل، دیر، بلند، بندر، چربی، دبیر، دلبر، دلیر، نبرد، بلدرچین
۴۰۶- تار، تاک، ترک، توت، تور، کار، کور، راکت، کاور، ترور، تکاور، تکرار، تورات، راکتور، تراکتور
۴۰۷- کاه، اشک، شکر، شهر، کره، کار، گره، شهرک، شکار، کاهش، آشکار، شاهرگ، شاهکار، کارگاه، شکارگاه
۴۰۸- چاک، چوب، چال، کوچ، کچل، لبو، کابل، بابک، بلوچ، بلوک، چابک، چلوکباب
۴۰۹- نور، گاو، رنگ، گور، ریا، ریگ، رویا، گاری، گران، گونی، نیرو، آونگ، ویار، یاور، یوگا، روانی، انگور، گریان، واگیر، ویران، ویرانگر
۴۱۰- زره، رنگ، گرز، ریز، ریگ، ریه، زنگ، سیر، گره، سنگ، زهر، زرین، زرنگ، گریه، نرگس، سینه، نسیه، گیره، نیزه، گرسنه، سرهنگ، گزینه، سرنیزه، سنگریزه
۴۱۱- ملت، تیم، تور، کمر، ریل، کلم، مترو، موکت، وکیل، تورم، کولر، رتیل، کویر، ریمل، کریم، متروک، تکمیل، کیلومتر
۴۱۲- تنه، پهن، پتو، تاپ، تپه، توپ، خون، آهن، پناه، پونه، تنها، خانه، وانت، خاتون، توپخانه
۴۱۳- تاس، سال، سبک، ساک، کسب، ساکت، کابل، کاسب، کاست، کباب، کتاب، کلاس، لباس، اسکلت، بسکتبال
۴۱۴- ابر، ادب، آرد، چای، چرب، آباد، آچار، آریا، چادر، دبیر، دریا، دیار، بیدار، آبدار، آبدارچی
۴۱۵- دانه، دامن، فردا، رفاه، نامه، رنده، نادر، مادر، نمره، ماده، مدار، نرده، نامرد، درمان، فرمان، دامنه، مردانه، فرمانده
۴۱۶- خوش، روش، شوخ، ریش، شاخ، شیخ، یار، شور، خیر، خیار، خاور، خراش، راوی، رویا، شرور، شوخی، شورا، شیار، شیوا، واشر، ویار، یاور، یواش، خیارشور
۴۱۷- امان، انار، دانا، دکان، رمان، کمان، مکار، مادر، نادر، نماد، آرام، آمار، اندام، درمان، آرمان، مدارا، کاردان، کارمند، نامدار، کارامد، کماندار
۴۱۸- شنا، شام، رمز، زرد، شاد، ارزش، ارشد، دانش، دراز، دشمن، رانش، رمان، زمان، مادر، نماز، نماد، درمان، دشنام، نامزد، آمرزش، ارزشمند
۴۱۹- مشت، میش، پخش، پشم، تپش، خشت، خشم، دشت، شدت، شیخ، مدت، میخ، پشتی، خدمت، پیشخدمت
۴۲۰- عسل، علم، عمل، لمس، ساعت، سالم، تماس، سلام، الماس، اسلام، سلامت، علامت، التماس، استعلام، استعمال
۴۲۱- گره، شهر، شاه، گوش، رشوه، شوره، شوهر، گروه، گوشه، گوهر، واشر، شاهرگ، گوارش، هاشور، گوشواره
۴۲۲- عمه، آیه، ماه، لایه، مالی، ماهی، مایل، میله، اهلی، عالی، الهام، اعلامیه
۴۲۳- امید، دامن، دنیا، شیاد، معنی، عادی، مایع، معدن، معین، منشی، ماشین، میدان، نمایش، دشنام، شمعدانی
۴۲۴- ساق، سقا، قوی، قوس، وان، سویا، آسیا، ساقی، سونا، ایوان، ناقوس، اقیانوس
۴۲۵- ابر، چاه، بچه، چرب، راز، ارز، زبر، بارز، بهار، چاره، آچار، ابزار، ارابه، بازار، بازارچه
۴۲۶- تار، تاس، ترس، ستم، آستر، تراس، تماس، سرما، آرام، آمار، ماست، اسارت، امارت، راستا، استمرار
۴۲۷- نامجو، جانور، درمان، دوران، مرجان، وجدان، نامرد، نمودار، ارجمند، جوانمرد
۴۲۸- تیر، متر، تیم، ریا، تور، امور، امیر، تایر، تمام، مترو، مرام، مریم، ویار، رویا، روایت، ترمیم، تیمار، ماموت، میترا، متواری، ماموریت
۴۲۹- انگور، روانی، واگیر، یگانه، آهنگر، گواهی، گونیا، گروهان، ویرانه، نیروگاه
۴۳۰- باغ، برق، بوق، غار، غرب، قاب، قبر، قهر، ورق، ابرو، براق، بهار، غبار، غروب، قاره، روباه، آبغوره، قورباغه
۴۳۱- کره، کهن، کمر، کاه، نمک، ماه، نرم، هنر، امان، انار، مکان، کمان، نامه، مکار، مناره، ناکام، راهنما، کارنامه
۴۳۲- شهر، اره، بار، بشر، شیب، زره، زهر، ارزش، بارز، بازی، بهار، بیشه، ریشه، زیبا، شیره، شبیه، شراب، شهاب، شیرازه، شیربها، شهربازی
۴۳۳- دره، زور، بچه، بره، چرب، دور، زرد، درو، چوب، دوره، روزه، روده، برده، بهروز، زردچوبه
۴۳۴- کهن، هنر، خاک، خان، خنک، کاخ، نرخ، انار، خانه، انکار، ناکار، کارخانه
۴۳۵- پاک، پست، پیک، سیل، تپل، اسکی، ایست، پاکت، پلاک، پلیس، اسکلت، تاکسی، کلیسا، لاستیک، پلاستیک
۴۳۶- خدا، آهو، خان، ندا، خون، هوا، آهن، خنده، دانا، نخود، دانه، اندوه، ناخدا، آخوند، خانواده
۴۳۷- قرن، ریه، قطر، قیر، هنر، قهر، قطره، نقطه، نقره، قرنیه، قرینه، قرنطینه
۴۳۸- دفن، شرف، هدف، شهر، فرش، فنر، روشن، رشوه، شوفر، شوره، شوهر، فروش، وردنه، شهروند، فروشنده
۴۳۹- ادب، بند، داس، دیس، سبد، سیب، یاس، اسید، ایزد، بازی، باند، بینا، دنیا، زبان، زیاد، سبزی، نیاز، آسیب، یزدان، بنیاد، بدنسازی
۴۴۰- کمد، آرد، رخت، تار، تخم، خام، اردک، خادم، خدمت، خرما، خمار، دختر، راکت، درخت، مادر، ماکت، دکتر، تدارک، تراکم، دکترا، خدمتکار
۴۴۱- تاس، داس، دست، دعا، عدس، عدد، ساعت، عادت، استاد، تعداد، سعادت، استعداد
۴۴۲- مین، بوس، بوم، بیم، سمی، سیب، سیم، سمنو، سینی، مونس، مینو، نسیم، بیسیم، سیمین، مینیبوس
۴۴۳- پاک، پشم، اشک، دما، شاد، شام، شکم، کمد، مزد، مشک، پشمک، پماد، پزشک، آشپز، دامپزشک
۴۴۴- سبز، جیب، باج، تیز، ساز، تاج، ایست، سایز، زیست، بازی، سبزی، آبجی، بسیج، آسیب، سبزیجات
۴۴۵- روشن، رویا، شنوا، شیون، نوار، نیرو، واشر، شناور، شیرین، نیایش، ویران، آویشن، ویرایش، روشنایی، شیروانی
۴۴۶- دوک، کدو، کره، کود، کور، کوه، رنده، درون، دوره، روده، کندو، نرده، نوکر، ورود، کوهنورد
۴۴۷- خیر، غار، غذا، یار، آخر، خاور، خیار، ویار، یاور، غذاخوری
۴۴۸- زین، ناز، نیت، آهن، آیه، تنها، زینت، زیان، نیزه، تازه، نهایت، تازیانه
۴۴۹- نرخ، وزن، نوه، هوا، نوار، خزان، روزه، زانو، روان، وزنه، آرزو، خزانه، راهزن، روزانه، زورخانه
۴۵۰- ایمن، حاکم، حرام، حریم، رحیم، رمان، کمین، حکیم، حیران، رحمان، ریحان، حکمرانی

جواب بازی كلماتيک (مرحله ۴۵۱ تا ۵۰۰)

۴۵۱- بشر، برج، جشن، جیب، ریش، رنج، نیش، جنبش، شرجی، نجیب، برنج، شیربرنج
۴۵۲- ذهن، رنگ، گام، گره، مرگ، نذر، گران، گرما، گناه، نامه، نگاه، آهنگ، گمراه، آهنگر، گذرنامه
۴۵۳- دام، دما، آدم، دزد، مزد، میز، یاد، امید، ایزد، آزاد، دزدی، زیاد، مداد، آزادی، آدمیزاد
۴۵۴- اسم، درس، سرد، سهم، مرد، مهر، آدرس، ساده، سرما، ماده، همسر، آماده، آدامس، مدرسه، اداره، ادامه، اراده، سهامدار
۴۵۵- شام، اخم، ارم، آخر، بار، بخش، خبر، شرم، خشم، شاخ، آرام، بخار، خراب، خارش، خرما، خشاب، شراب، مربا، آبشار، آرامش، آرامبخش
۴۵۶- آتش، هوش، پتو، پشه، پشت، تپه، توپ، شوت، پناه، پوشه، تشنه، پونه، تنها، توشه، شانه، وانت، پاشنه، پشتوانه
۴۵۷- چرک، چکه، هیچ، پیچ، چاک، پاک، چاپ، پیر، چاه، پاچه، پیچک، پاره، پیکر، پایه، چاره، پارک، پارچ، پارچه، پیکار، کرایه، یکپارچه
۴۵۸- اتم، امن، تیم، مات، متن، نیت، تمنا، مایو، وانت، یتیم، آیین، امنیت، تومان، مانتو، ویتامین
۴۵۹- پتک، تاپ، نیک، پاکت، تانک، کتان، یکتا، پیکان، آنتیک، کاپیتان
۴۶۰- ریه، هنر، شهر، پرش، پری، رهن، پنیر، پیشه، پینه، ریشه، شهره، شیهه، شهریه، نشریه، هنرپیشه
۴۶۱- آتش، دشت، شاد، شدت، یاد، آشتی، شدید، شادی، شیاد، تشدید، داداش، یادداشت
۴۶۲- رنگ، شنل، رشد، گدا، شال، لگن، ارشد، انگل، دانش، گران، گردش، گشاد، لنگر، ناشر، درنگ، دلار، شگرد، شلنگ، شاگرد، شناگر، گلدان، گلنار، نگارش، شالگردن
۴۶۳- سخت، پتو، پست، پسر، ترس، تور، خرس، سرخ، رخت، سپر، سرو، سست، سوپ، سوت، پرتو، ترسو، خروس، سوخت، سرسخت، پرستو، سرخپوست
۴۶۴- قمر، نقد، ترد، ترم، تند، درد، دقت، رقم، قدم، قرن، قند، متن، تردد، تمدن، تندر، قدرت، قدمت، مدرن، مقتدر، منتقد، قدرتمند
۴۶۵- باک، خال، خوب، خوک، لاک، بخیل، بلوک، خواب، خیال، کیلو، کابل، وکیل، ویلا، لوبیا، خالکوبی
۴۶۶- رژه، پشه، شور، گور، گوش، پوره، پوشه، رشوه، شوره، شوهر، گروه، گوشه، پژوهش، پروژه، پژوهشگر
۴۶۷- امت، تیم، چای، چشم، شام، آتش، مشت، میش، مات، آشتی، تماشا، تماشاچی
۴۶۸- ابر، بار، برگ، خان، خبر، خنگ، نرخ، رنگ، انبر، بخار، خراب، گران، نگار، رگبار، خبرنگار
۴۶۹- تور، پاس، سوپ، پسر، پست، تار، سوت، آستر، پارو، پوست، راسو، سوار، روستا، پرستو، پاسپورت
۴۷۰- ساق، سقا، قسم، ستم، مست، اتاق، تماس، سماق، قامت، قسمت، اقامت، استقامت
۴۷۱- یار، تنگ، تیر، رنگ، ریگ، تایر، گران، انار، گاری، یگان، ارگان، گیتار، گرانیت، رایگان، گارانتی
۴۷۲- رتیل، تانک، ریال، لیتر، کالری، کتیرا، کنترل، تاریک، کارتن، تانکر، کلانتر، کلانتری
۴۷۳- دوک، دوش، شوک، زود، کدو، کشف، کفش، کشو، کود، کوک، کودک، کفشدوزک
۴۷۴- ملی، کرم، کلم، مال، قلک، قلم، قیر، رقم، رمال، ریمل، قاری، قالی، قایم، قمار، قیام، کامل، کلام، مالک، مکار، اقلیم، قلمکاری
۴۷۵- رام، گرد، گدا، گرم، آدم، مادر، گرما، مداد، آمار، درامد، مرداد، داماد، امداد، دامدار، امدادگر
۴۷۶- رویا، مایه، ماهی، منور، مهیا، میهن، میوه، نمره، نیرو، میانه، نیمرو، هموار، ویران، اهریمن، موریانه
۴۷۷- نان، امن، اسم، پاس، نام، نما، آسان، آسمان، انسان، پانسمان
۴۷۸- شال، راز، ریز، لیز، ریل، آزار، ارزش، ریال، شیار، لرزش، آرایش، شالیزار
۴۷۹- اسکیت، اسکلت، استیل، تاریک، تاکسی، رسالت، ریاست، سریال، کلیسا، اکسیر، لاستیک، کریستال
۴۸۰- تله، مته، هتل، لغت، املت، تمنا، تنها، غلام، لانه، مهلت، ناله، نغمه، نهال، همتا، لغتنامه
۴۸۱- فرش، فوت، سرد، سود، شتر، شرف، شور، سفر، ترس، ترش، درس، دست، ترسو، درست، درشت، دفتر، دوست، سرود، شوفر، فروش، فرود، فردوس، دستور، دستفروش
۴۸۲- پری، پیک، پاک، پیک، پارک، پنیر، گاری، یگان، پیکار، پیکان، یکرنگ، پارکینگ
۴۸۳- برگ، رنگ، کمر، گام، کربن، کمان، گمرک، مربا، مبارک، کاربن، بانمک، آبگرمکن
۴۸۴- بار، سرد، ادب، ابر، سحر، حدس، حبس، حساب، دارا، سارا، سراب، آباد، آدرس، آبدار، حسابدار
۴۸۵- جوش، اوج، جشن، جهش، شنا، جادو، جاده، جهان، جوان، دانش، دانه، شاهد، شنوا، دانشجو، جوشانده
۴۸۶- امین، سالم، سالن، سلام، ایمن، سیما، مالی، نسیم، الماس، ایمان، سیمان، سینما، آسمان، اسلام، میانسال
۴۸۷- هما، رام، راه، رها، گام، گرم، گره، مرگ، مار، ماه، آمار، آگاه، گرما، ماهر، اهرم، آرام، گمراه، آرامگاه
۴۸۸- یکتا، اسیر، تایر، خاکی، خیار، ساکت، کارت، استخر، اسکیت، اکسیر، تاریخ، تاکسی، تاریک، تسخیر، خاکستری
۴۸۹- نرگس، نوار، راسو، سونا، گران، افسون، انگور، سروان، فانوس، افسونگر
۴۹۰- برگ، پدر، پرز، زرد، زبر، گرد، گرز، بزرگ، زرگر، پدربزرگ
۴۹۱- ندا، خون، نرخ، خدا، دارو، خنده، روده، نخود، نرده، اندوه، خواهر، دوران، وردنه، آخوند، رودخانه
۴۹۲- تاس، گیس، یاس، گیاه، سایه، سیاه، هستی، آسیا، آگاه، آگهی، آگاهی، ایستگاه
۴۹۳- پست، پوک، پیک، تپش، تشک، توپ، سکو، سوپ، سوت، شیک، شوت، کشو، شوک، کیش، پتک، پتو، پشتک، پوست، پوشک، شکست، کشتی، سکوت، پیوست، پیشکسوت
۴۹۴- نان، لنج، باج، لجن، جلا، جنگ، گنج، لگن، جالب، جناب، جنگل، گلاب، انگل، بالنگ، جنگلبان
۴۹۵- پایه، پگاه، پناه، پیشه، پینه، شانه، گشنه، گیشه، گیاه، ناشی، گناه، نگاه، آگهی، آهنگ، شاهین، یگانه، پاشنه، پیشاهنگ
۴۹۶- سبد، درس، تبر، ترب، بند، تاس، بدن، دست، باد، اسب، انبر، بستر، بندر، تندر، درست، سراب، تناسب، دربان، داربست، دبستان، انبردست
۴۹۷- اصل، چال، چاه، چله، صاف، صفر، فصل، فال، صفرا، چاره، چاله، رفاه، صراف، فاصله، چهارفصل
۴۹۸- توان، ستون، سوخت، سونا، وانت، استان، توانا، خاتون، ستوان، استخوان
۴۹۹- جدا، اوج، دنج، آهن، جاده، جادو، جهان، جوان، دانا، دانه، اندوه، جوانه، وجدان، جاودان، جاودانه
۵۰۰- دیوان، لیوان، مدیون، ملوان، ملودی، میدان، میلاد، وانیل، والدین، لیموناد

جواب کامل بازی كلماتيک (مرحله ۵۰۱ تا ۵۳۴)

۵۰۱- روش، شاه، شفا، شهر، شور، فرش، گره، رگه، گوش، رشوه، رفاه، شورا، شوفر، شوهر، فروش، فشار، گروه، گوشه، واشر، هاشور، شاهرگ، فواره، گوارش، فروشگاه
۵۰۲- دعا، چای، چمن، عید، عادی، امید، دامن، دنیا، مانع، مایع، معنا، معدن، مدعی، معنی، معین، میدان، چمدان، معدنچی
۵۰۳- اصول، تاول، تحمل، حاصل، حالت، حلوا، صالح، صلوات، محصول، مصالح، مصلحت، محصولات
۵۰۴- بانک، بلیت، بیات، تانک، تنبک، تنبل، کتاب، کتبی، نبات، یکتا، کابل، بالکن، کابینت، لبنیات، تلکابین
۵۰۵- برگ، گاز، زنگ، رنگ، زرنگ، آبان، زبان، بزرگ، برنز، ابزار، انبار، باران، آبرنگ، ارزان، ارگان، بازار، بازرگان، گازانبر
۵۰۶- دیر، دور، دیو، دما، مرد، یاد، رود، یار، آدم، آرد، دارو، داور، امید، مادر، دوام، رویا، مدیر، مرور، مرید، مواد، ویار، دیوار، رادیو، مروارید
۵۰۷- رسید، اسید، افسر، دریا، ردیف، سفید، سیار، فاسد، فردا، آدرس، گاری، سیگار، فارسی، فریاد، افسردگی
۵۰۸- شام، ریا، شرم، شهر، میش، رام، ریشه، یشمی، شیمی، اهرم، شاهی، ماشه، ماهی، شماره، شیرماهی
۵۰۹- راهزن، آزمون، زمانه، مانور، هموار، امروزه، روزانه، روزنامه
۵۱۰- شرف، روش، ریش، شیر، ظرف، فرش، فیش، شریف، شوفر، فروش، ظریف، فوری، ویفر، یورش، ظرفشویی
۵۱۱- هنر، ماه، حنا، حرم، مهم، رحم، حمام، رمان، محرم، مرام، مرهم، نامه، رحمان، مناره، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه
۵۱۲- موز، مرگ، رزم، رمز، گاز، گاو، گرز، گور، آرام، مزار، آرزو، گرما، آوار، گراز، آواز، امروز، گوارا، آموزگار
۵۱۳- ارتش، ترشی، شیار، شیفت، شریف، فراش، فشار، آشتی، اشرفی، تشریف، شرافت، تشریفات
۵۱۴- خار، خال، فال، خاک، فکر، فلک، کاخ، کفر، کال، لاک، خلاف، کافر، کالا، کلاف، خلافکار
۵۱۵- علت، عطا، طلا، آتل، طالع، عالی، تعطیل، تعطیلات
۵۱۶- جنس، جشن، رنج، فنر، شرف، اشرف، سنجش، شانس، فشار، ناشر، نجار، آرنج، سفارش، اسفنج، فشارسنج
۵۱۷- آفت، شفا، شنا، نفت، ناف، آتش، آشنا، انشا، ناشتا، آتشفشان
۵۱۸- انبه، ابرو، انبر، گربه، بانو، باور، بهار، برگه، گروه، گونه، گوهر، آهنگ، انبوه، انگور، بنگاه، بوران، روباه، آهنگر، نوبهار، گروهان، گروهبان
۵۱۹- لال، آلو، آبی، بیل، لبو، وال، بال، بلا، بلال، لولا، ویلا، بالا، لوبیا، آلبالو، والیبال
۵۲۰- زور، ارز، شور، کار، کشو، شکر، ارزش، روکش، زرشک، شرور، شورا، کشور، واشر، ورزش، آرزو، شکار، کشاورز، ورزشکار
۵۲۱- برف، سبک، سفر، کیف، اسیر، افسر، ریسک، سراب، سفیر، سیرک، فریب، کاسب، کافی، کرسی، کرفس، فارسی، اکسیر، سیراب، فریبا، باریک، بارفیکس
۵۲۲- فکر، کفن، کفر، کنف، ناف، نور، وفا، فنر، روان، کافر، نوار، نوکر، کانون، کافور، نورافکن
۵۲۳- ایمن، تانک، تایر، تیرک، راکت، رمان، کارت، کمین، مکار، مکان، مینا، یکتا، ماکت، امنیت، تاریک، تمرین، کارتن، ماتیک، نیمکت، تیمار، تیرکمان
۵۲۴- آستر، ارتش، تشنه، تنها، رشته، شانس، شهرت، ناشر، راسته، رسانه، شناسه، ترانه، تراشه، نشاسته، شهرستان
۵۲۵- شاه، عشق، شنا، نقش، آشنا، شانه، اشعه، عاشق، قانع، نقاش، نقشه، عاشقانه
۵۲۶- خان، خاص، صدا، خدا، دره، رها، رهن، ران، نرخ، ندا، خانه، خنده، صخره، صادر، رصدخانه
۵۲۷- نرده، جاده، جهان، دانه، درجه، رنده، گران، گردن، گنجه، نجار، گردان، گردنه، هنجار، آهنگر، جهانگرد
۵۲۸- اتم، ایل، امت، تار، تیر، یار، ریل، املت، رتیل، امین، تایر، رمال، ریال، ریمل، لیتر، مایل، مالی، تمرین، میترا، امنیت، ترمینال
۵۲۹- امان، انار، رمان، سرما، نجار، آرام، آرنج، آسان، آمار، آرمان، آسمان، مرجان، ماجرا، انسجام، سرانجام
۵۳۰- ایل، دما، مدل، ملی، یال، امید، پدال، پلید، پماد، پیام، دیلم، پیدا، لامپ، مدال، یلدا، دیپلم، میلاد، المپیاد
۵۳۱- بها، آبی، بنا، ننگ، آهن، آیه، انبه، بیان، بینا، گناه، گیاه، نگاه، نهنگ، یگان، آهنگ، نگین، بنگاه، یگانه، بیگانه، نگهبان، نگهبانی
۵۳۲- الک، خاک، خال، خوک، دکل، دوک، کال، کاخ، کدو، هلو، هوا، لکه، کود، کوه، خاله، کادو، کاهو، کلاه، کلوخ، کوله، هالو، هلاک، آلوده، کلاهخود
۵۳۳- ختم، سخت، مست، اخم، اسم، تاس، تخس، خدا، خام، داس، دست، ماست، خادم، خدمت، تماس، استاد، آدامس، استخدام
۵۳۴- ریگ، راه، گام، گرم، مهر، مرگ، گاری، گریم، گرما، ماهی، گریه، گیاه، گیره، آگهی، گرامی، گمراه، گرمایی، ماهیگیر

جواب بازی كلماتيک (مرحله ۵۳۵ تا ۵۷۵)

بروزرسانی پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۴”

۵۳۵- عضو، عرض، وضع، یار، راضی، راوی، رویا، ضایع، عیار، ویار، یاور، یاری، ریاضی، عوارض، عوارضی
۵۳۶- شاد، گدا، شاه، شنا، گند، ندا، شهد، انشا، دانا، دانش، دانه، دشنه، شانه، شاهد، گشاد، گشنه، گناه، نگاه، آگاه، آهنگ، دانشگاه
۵۳۷- اشک، پاک، پرش، پری، پیر، پیک، شکر، شیک، پارک، پیکر، شاکی، شریک، شکار، شیار، کاشی، پیکار، پیرایش، پیراشکی
۵۳۸- رای، غار، غنی، نور، انار، راوی، روان، رویا، روغن، غیور، نوار، نیرو، آوار، ایوان، روانی، ویران، ارغوان، ارغوانی
۵۳۹- خرس، خون، خیس، درس، دین، دیو، رود، سخن، سرد، سند، سود، سیخ، سیر، نرخ، خروس، رسید، سرود، نخود، نوید، خرسند، خودسر، سخنور، خونسرد، خونسردی
۵۴۰- ناب، نوع، نوک، بانک، بانو، تانک، تنبک، تنوع، توان، کتاب، تابع، کتان، نبات، نوبت، وانت، تعاون، تنباکو، عنکبوت
۵۴۱- اتو، تاس، ساس، سست، سوت، سویا، تساوی، وسواس، سیاست، وسواسی
۵۴۲- آرد، دره، دور، رگه، فرد، گرد، گره، گود، گور، هدف، ارده، داور، رفاه، دوره، روده، فردا، فرود، گردو، گروه، گواه، درگاه، دورگه، فواره، فرودگاه
۵۴۳- چاق، چاه، چای، قله، نقل، یقه، چاله، چانه، لایه، قالی، لایق، نقال، ناقل، نهال، اهلی، قلیان، نقاله، قالیچه
۵۴۴- آفت، فاز، تاپ، تیز، نیت، زیپ، ناز، ناف، زین، نفت، پیاز، فانی، زیان، زینت، نیاز، پیتزا، تیزپا، فانتزی
۵۴۵- نان، جان، سنج، فنی، نجس، یاس، نفس، جنس، جنین، ناجی، نفیس، اسفنج، فنجان، نیسان، فسنجان
۵۴۶- بره، زهر، ماه، مهر، اهرم، بهار، ماهر، مزار، آرام، ابزار، ارابه، مبارز، بازار، بهرام، مبارزه
۵۴۷- آلو، بلا، گلو، زبل، گاز، لبو، یال، لیگ، الگو، بازو، یوگا، زالو، زگیل، زیبا، گلاب، لوزی، ویزا، ویلا، آویز، ازگیل، گلابی، لوبیا، گلاویز، زولبیا
۵۴۸- اوج، جدا، دنج، زوج، وزن، زود، جادو، جواز، جوان، دانا، زانو، نجوا، آزاد، آواز، نوزاد، وجدان، جاودان، ازدواج
۵۴۹- ساک، سکه، کال، گله، گیس، لکه، سیل، سایه، سیاه، کاسه، کلاس، کلاه، کلیه، کیسه، گیاه، هلاک، هیکل، اسکله، کلیسا، گیلاس، کلاهگیس
۵۵۰- رام، اخم، خیر، عمر، خام، میخ، خرما، مریخ، خیار، معما، مایع، مرام، مریم، خمیر، خمار، معمار، معیار، معماری
۵۵۱- خال، خشم، خوش، رخش، روش، شاخ، شال، ملخ، اخمو، خراش، لواش، شمال، شورا، واشر، خاموش، شلوار، مشاور، خرمالو
۵۵۲- تاس، تند، داس، دست، سنت، سند، ندا، ستاد، دانا، آسان، استاد، استان، سادات، داستان، دادستان
۵۵۳- آتش، اشک، پاک، پتک، پشه، تاپ، تپش، تشک، دشت، شاد، شهد، پاتک، پاکت، دهات، شاهد، کاهش، شهادت، آتشکده
۵۵۴- یار، قرن، قیر، آقا، رقیق، قران، قایق، قرقی، یراق، آریا، قناری، قایقران
۵۵۵- ناز، ریز، زره، ریه، هنر، آهن، زیان، زیره، انار، نیاز، نیزه، ارزان، راهزن، رایانه، یارانه
۵۵۶- تپش، تپه، تره، تیر، شرف، فرش، فیش، پشتی، ترشی، تیره، تیشه، رشته، ریشه، شریف، شهرت، شیفت، تشریف، شیفته، فرشته، پیشرفت، پیشرفته
۵۵۷- پهن، آهن، پگاه، پناه، پهنا، گناه، نگاه، آگاه، آهنگ، پناهگاه
۵۵۸- باج، برج، رنج، آجر، آبان، انار، انبر، باجه، برنج، بهار، جهان، نجار، آرنج، انبه، اجاره، اجبار، انبار، هجران، باران، جبران، آهنربا
۵۵۹- دام، دما، شاد، شام، شنا، آدم، دانش، دامن، دشمن، مداد، نشان، نماد، دشنام، دندان، دانشمند
۵۶۰- باد، بید، دیه، شاد، شیب، آتش، ایده، بدهی، بهشت، بیشه، تباه، تیشه، دهات، شتاب، شهاب، شهید، شیاد، آشتی، دیابت، تشبیه، هدایت، شهادت، بهداشت، بهداشتی
۵۶۱- بنا، نیت، آبان، بیات، بیان، بینا، نایب، نبات، تبانی، نایاب، بیابان، آبنبات
۵۶۲- ترد، ترس، درس، دیر، دیس، دیگ، ریگ، سیر، درست، دسته، رسید، گرده، گریه، گیره، هستی، تدریس، گسترده، دستگیره
۵۶۳- باک، بخش، برش، خاک، خبر، خشک، شاخ، کاخ، بخار، خراب، خشاب، شاکی، شراب، شریک، آبکش، باریک، بخاری، بیکار، شکیبا، خاکشیر، خشکبار
۵۶۴- ریش، شاه، یاد، آیه، ارشد، دایه، دریا، دیار، رشید، ریشه، شاهد، شیره، شادی، دایره، شراره، شهردار، شهریار، شهرداری
۵۶۵- اشک، تهی، سکه، شیک، کیش، یاس، اسکی، ایست، تیکه، ساکت، سکته، شاکی، کاست، کشتی، کیسه، یکتا، اسکیت، تاکسی، ستایش، شکایت، شایسته
۵۶۶- سفر، شفا، نشر، فاش، نیش، فنر، اسیر، افسر، سفیر، شانس، شریف، فشار، ناشر، نفیس، سفارش، فارسی، آفرین، فرسایش
۵۶۷- جنگ، سنج، سنگ، گنج، گیج، نجس، ننگ، جنین، گنجه، سینه، نسیه، نگین، نهنگ، سنگین، گنجینه
۵۶۸- کور، خدا، خرس، سرخ، خوک، دوک، سود، کدو، کود، اردک، خروس، راسو، سرود، سرخک، سواد، کادو، واکس، آدرس، خوراک، سوراخ، خودکار
۵۶۹- نام، دین، مزد، میز، نمد، مین، امید، ایزد، نماز، دامن، زمین، دنیا، زمان، آزاد، اندام، ایمان، دینام، میزان، میدان، نامزد، یزدان، آزادی، زایمان، ناامید
۵۷۰- ترد، رود، ترم، متر، تند، تور، ثمر، مرد، متن، نرم، نور، تمدن، تندر، ثروت، مترو، مدرن، تنور، ثروتمند
۵۷۱- شاه، ناب، شنا، آهن، آبان، انبه، شانه، شنبه، انشا، گشنه، بنگاه، شبانه، باشگاه، شباهنگ، شبانگاه
۵۷۲- وان، یال، ریل، آلو، وال، آژیر، روان، ریال، ژیان، ژانر، نوار، نیرو، ویلا، یاور، انرژی، روانی، وانیل، ویران، ویراژ، آلرژی، ژنرال، لیوان، ژورنال، لژیونر
۵۷۳- صبح، بها، بام، حنا، ماه، نصب، نام، نصاب، بهمن، صاحب، صحنه، منها، نامه، صبحانه، مصاحبه
۵۷۴- درک، دوک، الک، دکل، کال، لاک، دارا، دلار، رودل، کالا، کولر، لودر، الوار، دلاور، دراکولا
۵۷۵- خان، خرس، دسر، رهن، سخن، سند، نرخ، خانه، خنده، دانه، رنده، نادر، نسخه، ساده، نرده، خرسند، رسانه، سردخانه

جواب بازی كلماتيک (مرحله ۵۷۶ تا ۶۱۵)

آپدیت بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۵”

۵۷۶- منت، دین، تند، اتم، نماد، متین، مادی، دنیا، دامن، دایی، تمنا، تمدن، یتیم، آیین، ایمن، امید، ندامت، میدان، دینام، امنیت، دینامیت
۵۷۷- نمک، نرم، مکر، متن، کرم، تبر، بکر، نبات، مکتب، مرکب، مرتب، کمان، کتاب، تنبک، تمبر، تبرک، برکت، بانک، مبتکر، مبارک، کرامت، کاربن، تراکم، مرکبات
۵۷۸- سوت، سوپ، سخت، توپ، تاس، بست، پتو، آوا، سوخت، پوست، پاسخ، سخاوت، اوستا، استوا، اختاپوس
۵۷۹- لاک، سیل، سبک، سیب، بلا، بیل، اسب، یاس، لباس، لابی، کلاس، کالا، کاسب، کابل، سیال، آسیب، آسیا، کلیسا، سیلاب، آسیاب، ابلیس، کالباس
۵۸۰- سخت، رسا، رخت، خرج، خار، تاس، تار، تاج، ستار، سارا، راست، خارج، تاجر، آخرت، اختر، خسارت، جسارت، استخر، اخراج، ساختار، استخراج
۵۸۱- صلح، صحت، حال، حیا، اصل، صالح، حالت، حیات، اصیل، تحصیل، صلاحیت، تحصیلات
۵۸۲- گود، گرو، گره، گرد، گدا، گاو، رگه، گوهر، گواه، گروه، گرده، دارا، آوار، اهدا، آگاه، ارده، وادار، گوارا، درگاه، آواره، اراده، اداره، هوادار، اردوگاه
۵۸۳- فاز، تیز، تاب، بیت، آفت، آبی، زیبا، بافت، بازی، آبزی، آفتاب، بازیافت
۵۸۴- نور، نفر، فنر، فنی، فرو، فرد، رند، رفو، دیو، دین، دفن، ویفر، نوید، نیرو، فوری، فرنی، فرید، روند، ردیف، درون، فروردین
۵۸۵- نسل، نیت، قتل، عقل، عسل، لعنت، لیست، تنیس، تلقین، نستعلیق
۵۸۶- لقب، لات، قلب، قتل، قاب، ساق، بلا، بقا، آقا، لباس، قلاب، قالب، قاتل، سبقت، سابق، تقلب، بقال، بالا، القا، اتاق، تالاب، اقبال، باتلاق، استقبال
۵۸۷- نوک، نوا، ناو، کشو، شوک، شوت، شنا، حنا، تشک، تاک، اشک، وحشت، وانت، کوشا، کتان، کاوش، شنوا، توان، تانک، واکنش، وحشتناک
۵۸۸- هنر، نهر، قهر، یقه، قطر، قرن، قیر، ریه، نقطه، نقره، قطره، طنین، قرنیه، قرینه، قرنطینه
۵۸۹- کار، شکر، شیک، تیر، اشک، کشتی، یکتا، کاشی، شکار، شرکت، شریک، شاکی، تشکر، ترکش، تیرک، ترشی، آشتی، ارتش، کشتار، شکایت، شراکت، تاریک، آرایش، اشتراک
۵۹۰- هوس، نوه، سوت، تنه، وانت، هاون، ستون، توان، توانا، تاوان، اوستا، اهانت، انتها، آستانه، استوانه
۵۹۱- هما، نما، نطق، ماه، عمه، عمق، عاق، طمع، نقطه، نامه، منها، منطق، مقطع، معنا، مانع، قطعه، قانع، طعمه، منطقه، مقنعه، قطعنامه
۵۹۲- سود، سرو، سرد، ساز، زور، زرد، درس، درز، سواد، سرود، دراز، آواز، آزار، آزاد، آدرس، وادار، سزاوار، داروساز
۵۹۳- نما، نیم، منش، میش، ماش، یشم، شام، پیش، پای، نامی، ناشی، منشی، شامی، پیام، آیین، نمایش، نیایش، ماشین، پیمان، پایین، پیمایش، پشیمان، پیشانی، پشیمانی
۵۹۴- فرد، برف، بید، مفرد، مفید، مدیر، فردا، فریب، ردیف، دریا، دبیر، دیار، مرداب، فریبا، فریاد، بیمار، بیدار، آدمبرفی
۵۹۵- ملت، میل، مفت، مال، لیف، لاف، فیل، فال، عمل، علم، علف، عفت، تلف، مایع، فیلم، فعال، علاف، افعی، فامیل، علامت، عافیت، تلافی، معافیت، فعالیت
۵۹۶- نوه، نقص، نقد، قوه، قوچ، قند، قصه، چدن، هندو، صدقه، صندوق، صندوقچه
۵۹۷- نور، نرم، مهر، ماه، اره، هاون، نمره، نامه، منها، روان، رمان، اوره، انار، آرام، هموار، مناره، ماورا، آواره، آرمان، راهنما، ناهموار
۵۹۸- نرخ، رنگ، ریگ، خان، نگین، نگار، ناخن، خیار، نگران، نیرنگ، گرانی، رنگین، آخرین، نارنگی، ناخنگیر
۵۹۹- مهر، یقه، قرن، قیر، رقم، نمره، نقره، نامه، میهن، ماهی، قیمه، قمری، قمار، قیام، قاره، قاری، یراق، اهرم، منقار، قناری، قرینه، یرقان، قهرمان، اهریمن
۶۰۰- ناز، گاز، زنگ، رنگ، راز، برگ، گراز، زرنگ، زبان، بزرگ، برنز، بازار، باران، انبار، ارزان، ابزار، آبرنگ، بازرگان
۶۰۱- سیر، سیخ، ساز، زیر، زار، ریز، رخت، خیس، تیز، تیر، یاس، سیرت، ستیز، زیست، خیار، تراز، اسیر، آخرت، زیارت، ریاست، خرازی، تاریخ، استخر، رستاخیز
۶۰۲- نشر، کار، شکر، ساک، اشک، ناشر، شرکا، شانس، سرکش، رانش، انشا، آسان، انکار، اسکان، کارشناس
۶۰۳- هوس، کوه، کهن، کنه، سوت، سکه، واکس، نکته، کوسه، کسوت، کاهو، کاسه، سکوت، سکته، ستون، ساکت، تنها، واکسن، کوتاه، سوهان، سنوات، سکونت، ستوان، کوهستان
۶۰۴- وزن، نور، سرو، سیر، زور، زین، ریز، وزیر، نیرو، سوزن، سینی، زیور، زرین، وزیری، زیرنویس
۶۰۵- ملک، ملی، میل، مال، لاک، کمر، کما، کلم، کال، ریل، مکار، مالک، کلام، کامل، ریمل، رمال، ریال، املا، آمار، آرام، یارا، کالری، املاک، کارامل
۶۰۶- ندا، نان، ناب، دین، خدا، بدن، باد، ناخن، دنیا، دیبا، بیان، یخدان، بنیان، بنیاد، یخبندان
۶۰۷- نمد، مهد، دیه، دام، نهان، نماد، نامی، نادم، میهن، ماهی، مایه، ماده، دهان، دایه، دانه، امین، ایده، ندیمه، میدان، دامنه، آینده، آدینه، نمادین، نماینده
۶۰۸- هنر، هار، نهر، رهن، رها، تره، ترس، تار، هراس، ساتن، رانت، تنها، آنتن، نسترن، ستاره، رسانه، ترانه، هنرستان
۶۰۹- وفا، نفر، ناف، فنر، فنا، فضا، فرض، فرد، فدا، رند، دفن، نادر، فرود، فردا، روان، درون، درنا، دارو، آوند، فوران، فضانورد
۶۱۰- نان، دنج، جنب، جدا، جان، بند، بدن، باد، باج، ادب، دانا، جناب، آجان، ابجد، آبان، آباد، نادان، بادنجان
۶۱۱- منت، مسن، مست، متن، مات، سخن، ستم، خمس، خام، تخم، اسم، اخم، نخست، ماست، خانم، خاتم، آسان، امانت، آسمان، استان، ساختمان
۶۱۲- وتر، تور، ترس، وانت، سرور، ستون، رسوا، تنور، ترور، ترسو، استر، سنتور، سروان، روستا، رستوران
۶۱۳- لمس، لکه، کاه، سمی، سیم، سال، هیکل، میله، ملکه، ماسک، لایه، کلیه، کلمه، کلاه، کلاس، کیسه، سهام، سلام، سایه، سیاه، سالم، کلیسا، اسکله، همکلاسی
۶۱۴- متر، خبر، بخت، بام، اخم، مرتب، مربا، خرما، خراب، تمبر، بخار، آرام، آخرت، اخبار، مخابرات
۶۱۵- هوش، گوش، گور، گرز، شور، شهر، زهر، روش، راز، آهو، ورزش، گوشه، گروه، شوهر، رشوه، ارزش، هاشور، گوارش، گزارش، شاهرگ، ورزشگاه

پاسخ بازی كلماتيک (مرحله ۲۰۱ تا ۲۵۰)

پاسخ های بروزرسانی بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۹”

۶۱۶- لیف، گوش، گلو، گلف، فیل، فیش، فرش، شرف، ریل، ریگ، ویفر، گویش، فوری، فروش، شوفر، شریف، گوریل، گلفروشی
۶۱۷- نیش، شهر، شنا، شاه، ریه، پهن، پشه، پیر، ناشی، شیره، شانه، ریشه، پنیر، پیشه، پایه، پاره، شریان، شاهین، پاشنه، پریشان، پیراهن
۶۱۸- سیب، جیب، بیل، یبس، باج، اسب، یاس، لباس، سبیل، جالب، بسیج، آسیب، آسیا، آجیل، سیلاب، آسیاب، ابلیس، جالباسی
۶۱۹- شهر، رنج، جهش، جشن، جان، اوج، وراج، هاون، نجار، ناشر، شوهر، روشن، رشوه، جوهر، جوان، جهان، جارو، آرنج، هنجار، هاشور، جواهر، جوانه، جانور، جشنواره
۶۲۰- مطب، حنا، حیا، بطن، محیط، مبین، طناب، حامی، حیاط، باطن، ایمن، مبانی
۶۲۱- شور، شکر، شیک، ویزا، ورزش، ویار، کویر، کشور، کاشی، شکار، شریک، زیرک، زرشک، روکش، روزی، رویا، آویز، یاور، آرزو، ارزش، واریز، زرشکی، کشاورز، کشاورزی
۶۲۲- مار، کما، کفر، کار، فکر، مکار، کافر، فرار، آمار، افرا، آرام، کارفرما
۶۲۳- ندا، شهد، شاد، دیه، پند، نهاد، شهید، شاهد، شانه، شیاد، دایه، دانه، دانش، پینه، پناه، شاهین، پاشنه، پیاده، آدینه، اندیشه، پیشنهاد
۶۲۴- لیز، زال، خال، خاص، حال، حیا، اصل، صلاح، صالح، خالص، خالی، خیال، حاصل، اصیل، حاصلخیز
۶۲۵- لاک، شکل، شال، شاخ، سیخ، خشک، خیس، خال، خاک، کلاس، کاشی، شلیک، شاکی، شاسی، سیکل، سیال، خالی، خیال، اسکی، کلیسا، خشکسالی
۶۲۶- کور، کاخ، رای، خوک، خاک، ویار، رویا، راوی، خاور، خاکی، خیار، خوراک
۶۲۷- دیس، درس، داس، ترد، کرسی، یکتا، کارت، سیرک، ساکت، ریسک، دکتر، اردک، آدرس، کتیرا، سرایت، ریاست، دکترا، درایت، تدریس، تاکسی، تاریک، اکسیر، دستیار، کاردستی
۶۲۸- لغت، غیب، تیغ، بیل، بیت، باغ، آغل، لابی، غلات، غیبت، غایب، بالغ، بیات، تبلیغ، تبلیغات
۶۲۹- نیک، کار، دین، یدک، یاد، نادر، دکان، درنا، دریا، دانا، دیار، انار، اردک، دینار، ایراد، اداری، کاردان، کاردانی
۶۳۰- قرن، قبر، قاب، سقا، ساق، برق، نقاب، نبات، قنات، سرقت، سراب، سبقت، سارق، سابق، بستر، براق، رقابت، تناسب، تقارن، آبستن، قبرستان
۶۳۱- رخت، چرخ، چتر، چای، تهی، خیره، خیار، چرخه، چاره، تیره، آخرت، آتیه، خیرات، تاریخ، تاریخچه
۶۳۲- مرغ، مرد، غار، دیر، دام، یاد، مدیر، دماغ، دریا، دیار، امید، مرغداری
۶۳۳- کهن، کنه، کاه، شهد، شنا، شاد، دکه، اشک، کاهش، شاهد، شانه، دنده، دکان، دانه، دانش، آکنه، اشکنه، دانشکده
۶۳۴- مات، عاج، جمع، جام، تیم، تاج، اتم، مایع، جامع، جمعیت، اجتماع، اجتماعی
۶۳۵- شیب، شاه، بشر، بره، نایب، شهاب، شراب، شبیه، بهار، بیشه، برنا، بیان، انبه، نشریه، شبانه، شاهین، بهیار، برهان، بریان، شیربها، شهربانی

جواب بازی كلماتيک (مرحله ۶۳۶ تا ۶۵۵)

جواب های آپدیت بازی “کلماتیک ۲٫۶٫۰”

۶۳۶- سرد، سیر، ریا، درس، داس، یاس، یار، یاد، دریا، دارا، اسیر، آسیا، آدرس، سردار، رادار، ایراد، اداری، سرایدار
۶۳۷- نور، نمک، نیک، نفر، کفن، کیف، کرم، فنر، فنی، فکر، نوکر، نیکو، نیرو، مینو، منفی، کویر، کمین، فوری، فرنی، نیمرو، میکروفن
۶۳۸- گور، رنگ، چنگ، نوار، نگار، چنار، آونگ، آوار، آچار، گوارا، چوگان، انگور، ارگان، ناگوار، گاوچران
۶۳۹- لبو، کود، کدو، کبد، دوک، تند، بند، بدن، بدل، نوبت، لکنت، کودن، کندو، کبود، تونل، تولد، تنبل، تنبک، بلوک، بلند، کدوتنبل
۶۴۰- ندا، نان، پهن، پند، آهن، نهان، دهان، دانه، پناه، دهانه، پنهان، پناهنده
۶۴۱- مرگ، گرم، گام، کرم، کار، ریگ، یار، مکار، گمرک، گرمک، گرما، گاری، امیر، یاری، گرامی، کیمیا، یاکریم، کیمیاگر
۶۴۲- وبا، راه، چوب، چرب، چاه، بور، بره، بچه، چاره، بهار، باور، اوره، ابرو، روباه، چهارچوب
۶۴۳- سرخ، سخت، رخت، خرس، خار، ترس، هراس، راست، خسته، تراس، آخرت، ستاره، خسارت، استخر، اسارت، ساختار، آراسته، استخاره
۶۴۴- رند، دین، دار، چدن، چای، نادر، دنیا، درنا، دیار، دایی، چینی، چادر، آیین، دینار، دارچین
۶۴۵- شوت، سوت، ساز، زشت، تیز، ویزا، یواش، شیوا، سوزش، سویا، ستیز، سایز، زیست، آویز، آشتی، ستایش، تساوی، آتشسوزی
۶۴۶- شیر، ریش، رای، ریا، یار، گاری، شیار، اشیا، آریا، گرایش، آرایش، آرایشگر
۶۴۷- وزن، لنگ، لنز، لگن، لیگ، لیز، گلو، زنگ، زیپ، پول، لوزی، گونی، گوزن، زیلو، زگیل، پونز، پلنگ، یوزپلنگ
۶۴۸- مسن، سمی، سیم، نسیم، مونس، موسس، مینو، سوسن، سینی، سمنو، سیمین، سیسمونی
۶۴۹- ملی، میز، مرز، رمز، ریل، ریز، مزار، لیزر، ریمل، رمال، رزمی، ریال، املا، آمار، آرام، مزایا، میرزا، آلزایمر
۶۵۰- وام، وال، موم، ملک، مال، لاک، کور، کلم، کال، والک، موکل، مکمل، مرام، مالک، کولر، کمال، کلام، کامل، رمال، مامور، مارمولک
۶۵۱- نظر، نجس، سنج، سیر، رنج، جنس، جین، جیر، نظیر، جنین، نسرین، نظرسنجی
۶۵۲- وبا، وام، مطب، عمو، طمع، طعم، تاب، بوم، بام، امت، اتم، تابو، تابع، مطبوع، مطبوعات
۶۵۳- وضع، نوع، نفع، فنی، عفو، عضو، عید، ضعف، دیو، دفن، دفع، نوید، عوضی، ضعیف، ضدعفونی
۶۵۴- نفر، ناف، ناز، فنر، فنا، عزا، زین، ریز، نیاز، فرنی، فرعی، فانی، عیار، زیان، رعنا، ارزن، نیزار، عریان، آفرین، زعفران
۶۵۵- بنا، آبی، ناب، نایب، یگان، بینا، بانگ، بیان، آیین، آبان، نایاب، بایگان

جواب بازی كلماتيک (مرحله ۶۵۶ تا ۷۰۰)

پاسخ های آپدیت بازی “کلماتیک ۲٫۶٫۲”

۶۵۶- گوش، گاو، شوت، شیب، آتش، یوگا، یواش، گوشت، گویش، شتاب، تابو، تابش، بیتا، بیات، آشوب، آشتی، یابو، آبگوشت
۶۵۷- نرم، ناف، مرگ، گام، رنگ، واگن، نگار، منور، گرما، رمان، آونگ، آرام، ماورا، فوران، فرمان، انگور، آرمان، ارگان، ناگوار، فراوان، گرامافون
۶۵۸- سود، سند، سخن، سیخ، دیو، دین، دیس، خون، خیس، نوید، نخود، خودنویس
۶۵۹- نیت، نان، سنت، یاس، سانت، ساتن، تنیس، آنتن، آسان، آسیا، ناتنی، انسان، آستین، استان، انسانیت
۶۶۰- فرز، فاز، سفر، ساز، راز، ارز، فرار، افسر، آزار، افسار، اسراف، سرافراز
۶۶۱- مهر، ماه، سهم، سیم، ساس، رسم، اسم، همسر، مسیر، ماهر، ماهی، ماسه، سهام، سرمه، سرما، سایه، سیاه، ریسه، رسمی، سمسار، سیاره، سمساری، سرمایه، سراسیمه
۶۶۲- میش، میز، ماش، یشم، شام، شیمی، یشمی، شامی، اشیا، مزایا، آزمایش، آزمایشی
۶۶۳- وان، نور، سور، سرو، نوار، سونا، سوسن، روان، رسوا، راسو، آوار، انار، آسان، اساس، سروان، اسانس، سانسور، آسانسور
۶۶۴- مرد، مار، دام، چرم، چاپ، پدر، آدم، مدار، مادر، چادر، پماد، پرچم، پارچ، آمپر، پرچمدار
۶۶۵- وزن، هوا، نوه، ندا، نان، ناز، زود، وزنه، نهان، زنده، زانو، دهان، دانه، آوند، نوزاد، زندان، اندوه، نوازنده
۶۶۶- گوش، گاو، گاز، شیب، باز، یوگا، گوشی، گویش، شیوا، زیبا، بازو، بازی، آشوب، یابو، بازیگوش
۶۶۷- نسل، نیت، سنت، سیل، سال، تپل، تاپ، پست، سانت، سالن، سایت، تنیس، پلیس، آستین، استیل، پنالتی، پاستیل، پتانسیل
۶۶۸- نحس، نام، مسن، محو، حنا، اسم، مونس، موسس، سونا، سمنو، حواس، حساس، ناموس، محسوس، نامحسوس
۶۶۹- کفش، کشف، فرش، شکم، شکر، شفا، شرم، شام، سفر، ساک، مفسر، کفاش، کرفس، کافر، کاشف، فشار، شکاف، شکار، سرما، سرکش، افسر، مسافر، سفارش، مسافرکش
۶۷۰- شاد، زشت، دشت، باز، باد، ادب، آتش، ابد، شتاب، تابش، آزاد، آباد، شاداب، ابتدا، بازداشت
۶۷۱- ناز، گاز، سنگ، ساز، زنگ، آهن، نگاه، نازا، گناه، گزنه، سازه، آهنگ، آگاه، ناسزا، آهنگساز
۶۷۲- گیس، سیر، ریگ، ترس، تیر، تار، گاری، سیرت، سیار، راست، تراس، اسیر، آستر، گیتار، سیگار، سرایت، ریاست، رستگار
۶۷۳- لال، لات، قتل، سال، تاس، آلت، آقا، ساق، سقا، قاتل، اتاق، استقلال
۶۷۴- مهر، ماه، رهن، راه، بره، بام، نمره، نامه، میهن، مربا، مربی، بهار، بیمه، امین، مناره، بهیار، بیمار، بامیه، مهربان، برنامه، اهریمن
۶۷۵- نوک، نیک، نسل، لوس، کوک، کلک، کیک، سیل، وکیل، لوکس، کوسن، کیلو، سیکل، کیوسک، کلکسیون
۶۷۶- گره، گاز، زهر، زره، رگه، ربا، راز، بره، برگ، اره، ارگ، ارز، گربه، گراز، رهبر، بهار، بزرگ، برگه، بازه، رگبار، بزرگراه
۶۷۷- شیر، شتر، سیر، ترش، تیر، شیری، سرشت، سیرت، رییس، ترشی، سرشیر، سیرترشی
۶۷۸- عزا، عید، زرد، زیر، رعد، دعا، درز، دار، یاد، عیار، عادی، زیاد، دراز، دارا، ایزد، آزار، ادعا، آزادی، ایراد، اداری، عزاداری
۶۷۹- ایل، ناز، لنز، لیز، زین، یال، نازا، نازی، نیاز، زیان، آنالیز، لازانیا
۶۸۰- وام، مرد، رود، رام، دام، پدر، آدم، مواد، مرور، مادر، پودر، پماد، پررو، پارو، آمپر، اردو، پروار، دامپرور
۶۸۱- گیس، ساز، ریز، رای، ریا، یاس، گریس، گراز، سایز، اسیر، آسیا، آزار، آریا، سیگار، سازگار
۶۸۲- ریل، دیو، جلد، جدی، اوج، ویلا، وراج، ویار، یلدا، راوی، ریال، دلیر، دلار، جلاد، جدول، جارو، جادو، یاور، آجیل، رادیو، دیوار، دلاور، جاوید، لاجوردی
۶۸۳- گسل، گاز، سبز، سال، بلا، برگ، اسب، لباس، گلاب، گراز، سراب، بزرگ، سرباز، بازرس، بزرگسال
۶۸۴- نام، ماه، گام، آیه، نیمه، نگاه، میهن، منها، مینا، ماهی، مایه، گناه، گیاه، آهنگ، آگهی، یگانه، هنگامه، هماهنگ
۶۸۵- کدو، کبد، دوک، یدک، درک، بور، ورید، کویر، کبود، کادو، دکور، دبیر، باور، اردک، اریب، یابو، ردیاب، رادیو، دیوار، بیکار، بیدار، بارکد، باریک، دارکوب
۶۸۶- وقت، قول، قوی، قتل، عقل، ویلا، قالی، قاتل، عاقل، عایق، توقع، تقوا، تاول، ولایت، لیاقت، تعلیق، یاقوت، واقعیت
۶۸۷- هنر، نرخ، شهر، شهد، رهن، رشد، دره، درد، خشن، نرده، رنده، دنده، خنده، درنده، درخشنده
۶۸۸- یقه، قله، قلم، قسم، سیم، اسم، میله، مایه، ماسه، لقمه، لایه، قیام، سهام، سماق، سیما، سایه، سالم، ساقه، ملاقه، مقاله، مقیاس، سلیقه، اقلیم، مقایسه
۶۸۹- وفا، فرد، رود، آرد، ویفر، فرود، فردا، ردیف، دریا، دارو، آوار، فریاد، دیوار، ایراد، وفادار
۶۹۰- سنت، تاس، بنا، اسب، نسبت، نبات، سانت، ساتن، آسان، آبان، تناسب، استان، آبستن، باستان، تابستان
۶۹۱- نور، نیش، شور، شنا، روش، ریش، نیرو، ناشر، شورا، شیار، روشن، رویا، رانش، یاور، آیین، ویران، نیایش، شیرین، شریان، روانی، آویشن، آرشیو، ویرایش، شیروانی
۶۹۲- نیت، نان، ران، تیر، تار، رانت، تینر، تایر، آنتن، ناتنی، تیاتر، اینترنت
۶۹۳- وام، نوع، عمو، عصا، صنم، مینو، معنی، مانع، میان، مایع، ایمن، معنوی، معاون، میعان، مصنوعی
۶۹۴- سحر، تست، ترس، تار، راست، راحت، حسرت، تراس، آستر، حراست، اسارت، استراحت
۶۹۵- مرز، متر، مار، زجر، رمز، جرم، جام، تاج، مزار، مجاز، جرات، ترمز، تراز، تاجر، آرام، اجرت، ماجرا، مجازات
۶۹۶- گرد، رنگ، درد، بند، برگ، بدن، نبرد، گنبد، گردن، درنگ، بندر، گردنبند
۶۹۷- نرم، مرگ، مرد، گرد، گدا، رنگ، نماد، نادم، نادر، مدرن، گندم، گرما، گردن، گران، رمان، دانا، دامن، نامرد، مدارا، درمان، اندام، آرمان، نامدار، ماندگار
۶۹۸- شوخ، شوت، شاخ، خوش، خوب، خشت، بخش، بخت، آتش، شتاب، خواب، خشاب، تابش، آشوب، خوشبخت
۶۹۹- وزن، نیش، ناز، شنا، زین، ویزا، یواش، نیاز، شیون، زانو، زیان، آویز، آیین، نوازش، نیایش، آویشن، شنوایی، زناشویی
۷۰۰- گرگ، گرد، شیر، ریگ، رشد، ریش، دیگ، گردش، شگرد، رشید، گردشگر، گردشگری

جواب بازی كلماتيک (مرحله ۷۰۱ تا ۷۱۵)

۷۰۱- باد، ادب، ابر، ابی، دبیر، دیبا، دارا، ردیاب، رادار، بردار، برادر، بیدار، آبادی، دارابی، باردار
۷۰۲- وحی، روح، حنا، حیا، تور، وانت، ویار، نیرو، روان، رانت، راحت، حیرت، حیات، توری، توان، تنور، ویران، روایت، ریحان، حیوان، روحانی
۷۰۳- ملت، ملی، مات، لات، تیم، ملات، یتیم، املت، املا، ایمیل، ایالت، مالیات
۷۰۴- نسل، لکه، لاک، کهن، کاه، سکه، هیکل، نهال، نسیه، لانه، کینه، کلیه، کلاه، کلاس، کیسه، کاسه، سیاه، سالن، آکنه، کیهان، کنایه، کلیسا، اسکله، کهنسال
۷۰۵- هنر، نوه، نور، نرم، مهر، رهن، یورو، نمره، نیرو، میوه، میهن، منور، مینو، نیمرو، هورمون
۷۰۶- ضرب، ضبط، رای، ریا، بار، ضریب، راضی، رابط، بطری، بایر، اریب، اضطراب
۷۰۷- نیش، شور، سوت، سرو، روش، تور، تنش، شیون، سروش، سرشت، سیرت، ستون، روشن، ترشی، ترسو، وسترن، سنتور، سرنوشت
۷۰۸- ریه، رده، دیه، دره، آهو، اره، روده، راوی، دوره، دایه، دارو، اردو، ارده، ایده، رادیو، دایره، آواره، اراده، ادویه، اداره، هوادار
۷۰۹- نظم، نظر، متر، نظام، ناظم، ناظر، رانت، تمنا، ترنم، انار، آمار، نظارت، منتظر، آرمان، انتظار
۷۱۰- نیت، نام، منت، متن، تیم، مینا، متین، میان، حامی، امین، حمایت، امنیت، امانت، ایمان، امتحان
۷۱۱- نحس، سست، ساس، حنا، حیا، سانس، سانت، حساس، حیات، تنیس، سیاست، تحسین، تاسیس، آستین، حساسیت
۷۱۲- مهم، ماه، عمه، عمل، علم، نهال، نامه، ناله، منها، معنا، معما، معلم، مانع، لانه، عالم، مهمان، عمامه، معامله
۷۱۳- همت، کره، کاه، ذره، ذرت، ذات، تره، همتا، متکا، ماهر، ماکت، کارت، ترمه، ترکه، تذکر، اهرم، همکار، هکتار، مهارت، تراکم، مذاکره
۷۱۴- هوا، نوه، دود، خون، خدا، خان، نهاد، نخود، دنده، دانه، خنده، خانه، اندوه، آخوند، خداوند
۷۱۵- لنگ، لنز، لگن، لیز، زنگ، رنگ، ریل، لنگر، لیزر، گاری، زگیل، زرنگ، ریال، انگل، ارزن، گلنار، گلزار، گالری، ازگیل، نارگیل، گلریزان

جواب بازی کلماتیک (مرحله ۷۱۶ تا ۷۷۵) بروزرسانی [“کلماتیک ۳٫۰٫۲”]

۷۱۶- تار، خار، تیر، یار، تایر، خیار، آخرت، تاخیر، تاریخ، خیرات، اختیار، اختیاری
۷۱۷- ملک، لاک، کلم، کما، ملی، موز، الک، میز، لیز، ویزا، زالو، کامل، وکیل، کیلو، آویز، مالک، لوزی، لیمو، ویلا، زیلو، لوازم، موازی، موزیک، موزیکال
۷۱۸- فنر، ناف، سفر، رهن، نفس، انار، رفاه، افسر، سرفه، سفره، رسانا، افسار، اسراف، رسانه، افسانه
۷۱۹-ملخ، هتل، مفت، تله، لخت، خال، تلخ، ملات، تخمه، خلاف، خامه، مهلت، خاله، خاتم، تفاهم، مخالف، تفاله، مختلف، ملافه، متاهل، مخالفت
۷۲۰- تهی، حیا، یاد، دیه، آتیه، حیات، ایده، دایه، دهات، اتحاد، هدایت، اتحادیه
۷۲۱- ماه، مهر، راه، رهن، نرم، هنر، رمان، ایمن، آرام، نمره، میهن، انار، ماهی، منها، ایران، ایمان، مناره، آرمان، اهریمن، یارانه، رایانه، راهنما
۷۲۲- شنا، شام، شاه، ماه، نما، منش، نامه، شانه، انشا، آشنا، ماهانه، شاهنامه
۷۲۳- نفت، کتف، فنر، فکر، سنت، سفر، کفن، ناف، آستر، نفرت، ساکت، کاست، کفتر، کافر، کرفس، تنفس، افسر، تانکر، کنسرت، کارتن، سفارت، کفتار، ترسناک، فرکانس
۷۲۴- بید، باد، بدل، ریل، بیل، دلیر، یلدا، دیار، بایر، دلبر، ریال، دلار، دریل، بیدار، بیلیارد
۷۲۵- تره، کته، کره، تار، کاه، کارت، آهار، ترکه، هکتار، تکرار، راهکار، کاراته
۷۲۶- وفا، فوک، کیف، فکر، فوت، تیرک، توری، فوری، تافی، کویر، کفتر، یکتا، کتری، رویا، ویفر، کافر، وفات، روایت، تاریک، کتیرا، کفتار، تکاور، فاکتور، ترافیک
۷۲۷- کیک، نام، کما، نمک، کمک، مینا، کمین، آیین، مکان، امین، نیکی، کمان، کیمیا، ایمنی، مکانیک
۷۲۸-سنگ، نسل، تنگ، سال، گیس، گسل، لگن، سیل، یگان، سالن، سیال، انگل، تنیس، گیلاس، آستین، لاتین، گلستان، سیگنال
۷۲۹- خار، خیر، رخت، خفت، آخر، تیر، آخرت، خیار، تافی، خیرات، تاریخ، آتاری، خرافات، اختیار، افتخار
۷۳۰- چرخ، نوه، دره، خون، نرخ، چدن، چرخه، نخود، روده، درون، دوره، خنده، رنده، وردنه، دوچرخه
۷۳۱-تهی، بته، شاه، شیب، آتش، ابهت، شهاب، آشتی، بیشه، شبیه، تیشه، تابه، شیبا، بهشت، شباهت، اشتها، ابیات، اشتباه
۷۳۲- بته، مته، حبس، اسم، همتا، تبسم، تسمه، سهام، حساب، محبت، ماسه، مهتاب، مساحت، تمساح، محاسبه
۷۳۳- ملی، ملت، قلم، آقا، لات، قتل، تیم، املت، املا، قیمت، اتاق، قاتل، قیام، قالی، لیاقت، اقامت، اقلیم، قیامت، ایالت، مالیات، ملاقات
۷۳۴- خطر، خار، نرخ، خنک، خطا، کاخ، خان، خاک، انار، اخطار، اکران، خطرناک
۷۳۵- سمت، سیم، تیم، ساق، قسم، ستم، قسمت، قیام، مماس، قیمت، تیمم، سماق، تماس، مقام، تقسیم، مقیاس، قیامت، مستقیم
۷۳۶- نیت، بند، تند، بدن، بدل، لنت، بیل، نبات، بلند، بیات، دنیا، بیان، باند، تنبل، دیابت، لاتین، تبانی، نباتی، بنیاد، تبدیل، لبنیات
۷۳۷- شنا، نیش، شام، میش، نیم، نشا، ناشی، آیین، منشی، یشمی، نشان، شیمی، نیایش، نشانی، ماشین، ایمنی، نمایش، انیمیشن
۷۳۸- میز، دزد، دست، مزد، سیم، ستم، تیم، مست، تیز، تمیز، زیست، ستیز، مزیت، تمدید، دستمزد
۷۳۹- فال، تلخ، لیف، خال، فیل، تافی، خلاف، خیال، تخیل، ایالت، الیاف، اختلاف
۷۴۰- کلک، الک، کال، کیک، رای، لاک، ریل، کتک، ترکی، لیتر، کارت، رتیل، رالی، یکتا، راکت، تیرک، کاکل، کتری، کتیرا، تاریک، کالری
۷۴۱- ریا، فرد، یار، یاد، فدا، دیر، فردا، دریا، فرار، ردیف، فریاد، طرفدار
۷۴۲- پاس، پلو، لوس، پول، سوپ، دیو، سود، اسید، ویلا، پدال، سوال، پلیس، سواد، پویا، پیدا، پلید، سویا، دلواپس
۷۴۳- باک، ادب، یدک، بید، کبد، دربی، اریب، اردک، دبیر، رکاب، کبیر، باریک، ردیاب، بیکار، بارکد، کردار، بردار، کاربرد
۷۴۴- نیت، تیز، زین، لنت، نیل، وزن، لیز، لنز، لوزی، تونل، زیلو، ونیز، زینت، زیتون، تلوزیون
۷۴۵- نسل، مدل، داس، سیل، اسم، سیم، لمس، سند، امید، دامن، نسیم، دنیا، دیلم، مدال، اسید، یلدا، سیما، سالن، سالم، میدان، میلاد، سیمان، سینما، سالمند
۷۴۶- بوس، سوت، وبا، ابی، یاس، اسب، سیب، بیتا، سویا، سایت، تابو، یابو، اسیب، تساوی، اتوبوس
۷۴۷-پیک، نمک، پلک، کلم، پاک، ملک، کلام، کامل، مالک، مکان، امین، پیام، کمان، لامپ، پلاک، پیمان، پیکان، المپیک
۷۴۸- پخش، خار، پرش، شاخ، اخر، خراش، خارش، شرخر، خرپا، پرگار، پرخاش، پرخاشگر
۷۴۹- رای، تبر، بار، ترب، عیب، ربات، عیار، اریب، عربی، عبرت، رعیت، عابر، بایر، باتری، عبارت، اتاری، تعبیر، اعتبار
۷۵۰- دین، ریا، چای، دیر، اچار، نادر، انار، دنیا، دیار، چنار، دانا، ایران، اداری، دینار، دارچین
۷۵۱- آوا، نان، نبات، انتن، نوبت، وانت، بانو، نانوا، تاوان، توانا، اتوبان، ناتوان
۷۵۲- تیم، رسم، متر، ستم، اسم، تیر، مسیر، ارام، تماس، استر، رسمی، امار، اسیا، راست، تراس، سرما، اسیر، اتاری، ریاست، ترسیم، تیمسار
۷۵۳- گدا، دیر، دیگ، رای، ریگ، ریا، گاری، دریا، دایی، اداری، دارایی، یادگاری
۷۵۴- رسم، سیم، سیر، سفر، مفت، آفت، رسمی، استر، مفسر، راست، سفیر، ماست، سرما، افسر، مسافت، تفسیر، سفارت، فارسی، مسافر، مسافرت، اتمسفر
۷۵۵- تند، خدا، ندا، یاد، دین، نیت، خان، دانا، خیانت، ناخدا، یخدان، دخانیات
۷۵۶- دیو، شوم، نمد، نیش، هوش، میهن، شیوه، شوید، میوه، منشی، دشمن، ندیمه، مدیون، شومینه، هوشمند
۷۵۷- ناز، میز، ساز، زمین، زمان، نماز، اسان، نسیم، نیاز، زیان، سایز، ناسزا، اسمان، ایمان، سینما، سیمان، سازمان، زایمان
۷۵۸- سرو، تیر، سیر، سوت، توت، تور، ترس، ترور، ترسو، سرور، روسری، تروریست
۷۵۹- کاخ، کهن، خان، نرخ، خاک، خنک، هنر، انار، اکنه، خانه، اکران، کارخانه
۷۶۰- نفت، آدم، تند، دام، منت، ترد، فرد، مرد، متن، فردا، مدرن، ترنم، نماد، تمدن، مفرد، دفتر، نفرت، دامن، فرمان، متنفر، مترادف
۷۶۱- تیم، فوت، قوم، قوی، وقت، قیمت، مقوی، موقت، موفق، یتیم، تقویم، موفقیت
۷۶۲- نیش، شاه، دیه، شهد، شاهد، اشنا، دانه، شانه، انشا، ایده، شهید، دانش، شادی، شیاد، شاهین، اینده، اندیشه، اشیانه
۷۶۳- نیک، ساک، اسیا، اسان، ژیان، ساکن، اسکی، انیس، سکان، اژانس، یکسان، اکسیژن
۷۶۴- رها، رسم، مسن، ریه، اره، نسیه، میهن، سرمه، نمره، اهرم، ماهی، ماهر، رمان، همسر، ماسه، اسیر، مسیر، سیاره، سینما، رسانه، سمینار، ریسمان، سرمایه، اهریمن
۷۶۵- بام، ابر، نام، نرم، رمان، مربی، ایین، نایب، اریب، بینی، انبر، مربا، بیمار، ایمنی، میانبر
۷۶۶- کار، کما، نمک، کمد، کرم، اردک، مکار، مدرن، مدرک، نماد، نادم، دکان، مانکن، نمکدان، کارمند
۷۶۷- اتش، نیش، شنا، انشا، اشیا، ایین، اشتی، ناشی، اتشین، ناشتا، نیایش، اشنایی
۷۶۸- منت، همت، مات، رها، تره، مته، متر، همتا، نامه، ترمه، نمره، تمنا، انتها، تهران، مهارت، اهانت، امانت، مناره، ارمان، ترانه، راهنما
۷۶۹- دما، چای، پیچ، چمن، چاپ، منچ، پند، مادی، نماد، نادم، دنیا، امید، میدان، پیامد، دینام، پیمان، چمدان، چیدمان
۷۷۰- کود، کدو، اهو، کهن، کاه، کادو، کندو، دانه، دکان، کودک، اکنه، اوند، دهان، هاون، کاهو، کوهان، اندوه، کودکانه
۷۷۱- سیر، رسم، مرگ، سیم، گیس، سیم، مگس، رسمی، گریم، مسیر، گرمسیر، سرگرمی
۷۷۲- قاب، بیل، بلا، قتل، قلب، بال، لقب، قالب، تقلب، قاتل، قالی، قلاب، بقال، ییلاق، بقالی، لیاقت، قلابی، قابلیت
۷۷۳- گله، گلو، گاو، اهو، لوس، هلو، سال، اگهی، سویا، گیسو، گیاه، یوگا، سایه، سیاه، ویلا، الگو، لایه، سوگل، وسیله، الویه، هیولا، گیلاس، گواهی، گوساله
۷۷۴- شیر، شکر، شهر، اشک، شیار، شریک، کاشی، شکار، ریشه، شهرک، اشاره، اشکار، کرایه، ارایش، شاهکار
۷۷۵- سرد، سال، گدا، دار، داس، درس، دلار، آدرس، یلدا، دریا، رالی، دلیر، اسید، گیلاس، سریال، سیگار، گالری، سالگرد

جواب های بازی کلماتیک (مرحله ۷۷۶ تا ۷۸۷)

آپدیت بازی “کلماتیک ۳٫۱٫۰”

۷۷۶- کور، آوا، نور، نوک، کار، نوار، نوکر، آوار، انار، راکون، کاروان، روانکاو
۷۷۷- ستم، تیز، زین، ساز، سنت، متن، میز، زمان، تمیز، زینت، نماز، زمین، نیاز، زیان، تنیس، میزان، سیمان، امنیت، آستین، سینما، زمستان
۷۷۸- تیم، مات، دام، ملت، تپل، آدم، املت، پدال، ملات، لامپ، پلید، مدال، پماد، پیامد، تمایل، میلاد، دیپلم، دیپلمات
۷۷۹- الک، ساک، کال، سبک، لباس، کتاب، ساکت، کلاس، کباب، کسالت، اسکلت، بستکتبال
۷۸۰- ملی، مرد، رای، ریل، آرد، مدال، دلیر، دایی، دلار، دریا، رالی، مدیر، یلدا، ایمیل، میلیارد
۷۸۱- گاز، شاه، آیه، آگهی، گیاه، گیشه، آگاهی، زایشگاه
۷۸۲- تور، تبر، خوب، خبر، بخت، خاور، باور، خواب، خراب، ربات، ابرو، آخرت، بخار، باروت، رختخواب
۷۸۳- شیخ، خون، خشن، خوش، شوخ، خان، پویا، شیون، شیوا، پیانو، آویشن، پیشخوان
۷۸۴- آبی، زین، نیک، ناز، باز، بانک، نیاز، نازک، کنیز، زیبا، زیان، بازی، زبان، کابین، بازیکن
۷۸۵- ریه، نرم، نوه، ماه، ریا، آهو، نیرو، میهن، نمره، راوی، میوه، مناره، روانی، هموار، نیمرو، ویرانه، اهریمن، هارمونی
۷۸۶- باد، ادب، بید، آبی، دیبا، ادیب، آباد، دایی، دیابت، آبادی، ادبیات، ابتدایی
۷۸۷- نقل، آقا، قلب، لقب، بیل، قاب، قالی، قالب، قلاب، آبان، نقاب، اقبال، بقالی، ناقلا، قلیان، قلابی، انقلاب، باقالا

امیدوارم مجموعه جواب بازی کلماتیک برای شما مفید و کاربردی بوده باشه، موفق باشید.

 

مطالب مرتبط

2 دیدگاه‌

 1. عبدالله گفت:

  سلام
  كجا ميشه پيدا كرد مراحل بعدي
  بعد از مرحله ٧٨٧
  مرسى

  • علی صادق گفت:

   سلام مراحل به محض حل شدن روی وبسایت قرار میگیره اما حل نشده مراحل بعدی اگر شما خودتون یا دوستان دیگه مراحل بعد از این رو حل کردید لطفا با ما به اشتراک بگذارید تا روی وبسایت قرار بدیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *